Sidste nyheder fra Bestyrelsen:

3. juli 2002:
Havnechef Leif Egmont Nielsen og formanden for Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, Gitte Rasmussen, holder et telefonmøde hvor man lægger an til udformning af betingelserne for den videre afklaring vedr. Materielgaarden´s anvendelse.

15. juli 2002:
Bestyrelsesmøde hvor man drøfter et brev, ang. overtagelse af Materielgaarden, fra Havnechef Leif Egmont Nielsen, dateret 8, juli 2002.
Bestyrelsen sender en svarskrivelse til Næstved havnechef.

16. august 2002:
På Havnebestyrelsens møde d.d., er anmodningen fra Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, om overtagelse af "Den Gamle Materielgaard" kvit og frit, blevet behandlet.

23 august 2002
Modtog brev fra Havnebestyrelsen, med følgende tekst:
Til brug for Havnebestyrelsens stillingstagen vedtog Havnebestyrelsen at bemyndige Forvaltningen til at optage forhandling med Dem om vilkårene for Deres overtagelse af bygningen. De bedes derfor rette henvendelse til administrationschef Jørgen Gerner Hansen, telefon 55784205, for at aftale tidspunkt for en forhandling.
Underskrevet af: Per Sørensen, Formand og Jacob Madsen, Teknisk direktør
citat slut

10. september 2002:
Administationschef Jørgen Gerner Hansen, Næstved Kommune, har inviteret Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, til en videre drøftelse om evnt. overtagelse af "Materielgaarden" i Karrebæksminde.
3 medlemmer fra bestyrelsen, Gitte Rasmussen, Ole Nørgaard og Bente Madsen, mødte op kl. 11:00, hvor Foreningen fremlagde deres ønsker om overtagelse af "Materielgaarden". Jørgen Gerner Hansen var meget imødekommende og behjælpelig med diverse spørgsmål, svar etc.
Mødet endte med, at Jørgen Gerner Hansen udarbejder en skitse / forslag til overtagelse af bygningen, bestyrelsesmedlemmerne gav udtryk for, at bygningen kunne overtages snarest.

12. december 2002:
Afholdte bestyrelsesmøde. Efter gentagne henvendelser til Administrationschef Jørgen Gerner Hansen (JGH), Næstved kommune, om et udkast vedr. Materielgaarden, arealer mv., har foreningen nu modtaget en beklagelse fra JGH, at han pga. arbejdspres ikke kunne udfærdige det materiale han havde stillet os i udsigt, ved mødet på hans kontor den 10.sept.02.
Vi har nu fået besked fra JGH, at vi selv må udforme en liste over de betingelser/overtagelse vi måtte have til Materielgaarden,
udenomsarealer osv., vi skal samtidig udforme en købs, evnt. lejeoverenskomst på ovennævnte.
Fra bestyrelsens side står man noget uforstående over denne forhaling / udsættelse af projektet, bestyrelsen udtrykte stor skuffelse over den behandling vores sag var behandlet på eller mangel på samme.
Der arbejdes nu på fuld tryk, med udformning af disse ønsker / betingelser, der så skal forhandles på plads.

8. januar 2003:
Afholdte bestyrelsesmøde. Siden sidste bestyrelsesmøde, er der afsendt et referat til underskrivelse af Jørgen Gerner Hansen, Næstved kommune. Bestyrelsen for Karrebæksminde fiskeri- og bymuseum har anmodet om en underskrift på dette møde - referat af JGH, således at vi kunne komme videre med overtagelsesbetingelserne af "Materielgaarden", man havde anmodet JGH om at signere / returnere dette referat, inden den, 7 januar 2003.
JGH har på ingen mådet ladet høre fra sig, hvilket bestyrelsen overfor sine medlemmer skal beklage, på vores bestyrelsesmøde blev man ening om at henvende sig til Henning Jensen, Borgmester i Næstved.
Vi skal endnu engang beklage, at kommunens embedsmænd ikke lever op til Næstved kommunes politik, om at henvendelser skal besvares inden for 10 arbejdsdage !

18.januar 2003:
Afholdte ekstraordinært møde, hvor Steen Urstad fremlagde nogle skitser, beregninger på Den Gamle Matrielgaard.
Samtidig drøftede man de manglende besvarelser på vores henvendelser til Næstved kommune.
Ny skrivelse sendes til Næstved kommune.

12. februar 2003:
Afholdte bestyrelsesmøde, Museumsinspektør Palle Birk Hansen og Jens Olsen, begge Næstved Museum var inviteret, for at kaste lys over / give gode råd vedr. museumsdrift etc., desværre måtte Palle Birk Hansen og Jens Olsen melde afbud i sidste øjeblik.
Endvidere drøftede man Foreningens økonomi samt sponsoraftaler.
Desværre kan man vist sige, måtte bestyrelsen atter drøfte samt beklage den manglende besvarelse på vores korrespondance til Næstved Kommune.
Atter sendes en rykker skrivelse til Næstved kommune.

12. marts 2003:
Afholdte bestyrelsesmøde, Museumsinspektør Palle Birk Hansen og Jens Olsen, begge fra Næstved museum, mødte op og fortalte / besvarede spørgsmål om museumsdrift etc.
Bestyrelsen skal atter beklage den manglende besavrelse på vores breve, sendt til Næstved kommune.
Man afsender nu et brev til Borgmester Henning Jensen, hvor man anmoder om en afklaring / besvarelse på vores breve.

2. april 2003:
Afholdte bestyrelsesmøde, endelig ser det ud til, at der sker noget med hensyn til overtagelse/brug af Materielgaarden. Formanden for Havnebestyrelsen i Næstved, Per Sørensen har nu oplyst, at vi meget snart ville få nøglerne til omtalte bygning udleveret. Samtidig skal man have afklaret ejerforholdet etc., men bestyrelsen begynder at se lyset for enden af tunellen !
Igennem længere tid har bestyrelsen haft kontakt til forskellige museer, med relation til fiskeriet, lokalsamfund etc., på Bornholm.
Vi har nu planlagt et besøg på flere af disse museer, medio april 2003, for at hører om opstarten, driften etc. af disse, samt se lidt på hvad materialer, plancher, genstande etc., man udstiller dér.
Dansk Folkeferie i Karrebæksminde, har stillet et af Dansk Folkeferie´s huse til vores rådighed, som vi naturligvis har takket JA  til !

14. april 2003:
Den 12. og 13. april tog 4 bestyrelsesmedlemmer til Bornholm, (se 2. april 2003), afgang Karrebæksminde lør. 05:30 og retur i  Karrebæksminde søn. 22:30, i alt udkørt 600 km.
Vi besøgte Nexø museum, Listed fiskerimuseum, Hasle røgerierne og Forsvarsmuseet i Rønne. Alle steder blev vi godt modtaget og vist rundt. Vi fik oplysninger om opstart, drift etc. omkring disse museer, der tidligere er startet på næsten samme betingelser/grundlag som Karrebæksminde Fiskeri- og bymuseum.
Vi fik besvaret mange af vore spørgsmål, som vil spare os for meget "bøvl" ved etableringen af et museum, folkene på de Bornholmske museer ønskede os al mulig held og lykke med vores forehavende. Vi blev overbeviste om, at vores projekt i Karrebæksminde ikke er utopi, men ved fortsat hårdt arbejde skulle være inde for rækkevidde.

15. april 2003:
Afholdte et møde med Formand Per Sørensen, Næstved havn og Jørgen Gerner Hansen, Næstved kommune. Her drøftede man endnu engang betingelserne for at erhverve "Materielgaarden" i Karrebæksminde. Vi er nu inde i slutfasen af disse forhandlinger, vi blev stillet i udsigt at Havnebestyrelsen (ejer af Materielgaarden) har udfærdiget købspris etc. før vores generalforsamling den 7. maj kl. 19:00 (i Materielgaarden).
Generalforsamlingen kan derfor tage stilling til, om betingelserne er inde for de økonomiske rammer som foreningen kan magte økonomisk.
Bestyrelsen har arbejdet hårdt i snart et år, for at opnå de bedste betingelser omkring dette museum, herunder den økonomiske side af sagen.
Har du mulighed for det, så mød op til Generalforsamlingen, Per Sørensen vil svare på spørgsmål omkring Materiel -
gaardens salgsbetingelser !

30. april 2003:
Afholdte bestyrelsesmøde, hvor den kommende generalforsamling blev drøftet. Endvidere drøftede vi atter "sagen" om Materielgaarden, alt tyder nu på, at købet af Materielgaarden er inden for rækkevidde.

7. maj 2003:
Afholdte ordinær generalforsamling, ca. 30 personer var mødt. Havneudvalgets formand Per Sørensen og teknisk direktør Jakob Madsen Næstved kommune, var inviteret og mødte op.
Formanden aflagde beretning for det forløbne år, der var ikke sket de store fremskridt mht køb af Materielgaarden, indtil begyndelsen af april d.å., pludselig skete der en hel masse i løbet af kort tid, takket være en stor indsats fra Per Sørensens side.
Efter formandens beretning, supplerede Per Sørensen med at ridse konstruktionen op omkring Næstved kommune og Næstved havn, samtidig kunne han oplyse, at købsmuligheden af Materielgaarden lå nu i et notat, hvor der ikke havde været indvendinger til, indholdet af dette notat skal færdigbehandles på havneudvalgets møde fredag den 9. maj 2003, alt i alt er vi nu nået til et punkt, hvor man virkelig tror på sagen, igen.
Grundet særlige omstændigheder/arbejdspres, havde formanden bedt sig fritaget for formandsposten for et par uger siden, næstformand Ole Nørgaard blev uden modkandidat valgt til formand for resten af Gitte Rasmussens periode (eet år), den ledige bestyrelsespost blev besat af Knud Martens og Gitte Rasmussen modtog valg som best. suppleant.
En stor tak til Gitte for det forløbne store arbejde hun udførte.
Ellers var der genvalgt på de øvrige poster.
Kontingentet fortsætter uændret, nye girokort vil blive udsendt inden længe.

20. maj 2003:
Afholdte møde med advokat H.H. de Lichtenberg, ang. indholdet af notat / betingelser omkring køb af Materielgaarden, advokaten mente, at notatet fint kunne danne grundlag for en købsaftale, særlige betingelser etc.

ultimo maj 2003:
Nu går det stærkt, nu falder tingene på plads, vi er nu så langt fremme, at nøglerne til Materielgaarden officielt overdrages til foreningen !
Fredag den 13 juni 2003 kl. 10:30, overdrages nøglen til Materielgaarden, formanden for Næstved Havnebestyrelsen Per Sørensen vil officielt overdrage nøgle til Karrebæksminde Fiskeri- og Bymusem.
Allerede ugen efter, nemlig lørdag den 21 juni d.å. fra 13:00  -  15:00, åbnes dørene til bygningen, således at foreningens medlemmer endelig ved selvsyn kan se hvad vi skal igang med, andre interesserede kan naturligvis kigge med, skulle man blive "tændt" for projektet er vores "arbejdsleder" klar til indskrivning af arbejdshold, flere har allerede meldt sig, men der er stadig plads til flere flittige hænder.
Vi ses .................

13. juni 2003:

Denne dag er en mærkedag i Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum´s  historie, idet foreningen nu har adkomst / nøgler til "Den gamle materielgaard".
Havneudvalgets formand Per Sørensen mødte op kl. 10:30 og nøglerne blev overdraget til foreningens formand Ole Nørgaard, en del medlemmer var mødt op i dagens anledning.
Efterfølgende var der kaffe og blødt brød, alt i alt en herlig dag.
Vi åbner dørene til Materielgaarden, lørdag den 21 juni 2003 fra 13:00  -  15:00, hvor man ved selvsyn kan se hvilken opgave der venter forud, vi ses ...............

17. juni 2003:
Afholdte første bestyrelsesmøde i Den Gamle Materielgaard, på dagordenen var en lang række punkter omkring museet.
Der forestår en omfattende rengøring, nødtørftig reparation af vinduer, murværk osv.  -  Herefter tages der fat på renoveringen, efterhånden som fondsmidler, legater er bevilget.  Indtil da vil medlemmer / frivillige af vores forening udfører det arbejde der er muligt.  Man bestræber sig på, at bygningen får en ansigtsløftning udvendig i indeværende sommer.


1. bestyrelsesmøde i Den Gamle Materielgaard
fra v. Steen Urstad, Bent Petersen, Knud Martens, Thomas Hansen, Ole Nørgaard, Bente Madsen og Gitte Rasmussen

29. juli 2003:
Afholdte bestyrelsesmøde, i Materielgaarden hvor de første fag af sv-væggen er nedbrudt og dermed igang med den store istandsættelse.
Kassereren kunne meddele, at vi nu var 181 medlemmer i foreningen.
Man drøftede fremtidens arbejder, indkøbt af materialer etc., arkitekt Steen Urstad ridsede kort op omkring det igangværende arbejde.
Efter sommerferien ønsker man nu en afklaring omkring det juridiske ejerforhold, skøde etc., da disse ting skal være på plads før evt. ansøgninger til fonde, legater etc. kan sendes afsted. Man er noget overrasket over den langsommelige proces omkring udfærdigelse af disse dokumenter.
Ved åben hus arrangementet kun der gives forslag til div. rum i bygningen, disse forslag blev behandlet og godkendt.
Det store rum i den vestlige del af bygningen hedder fremover: von Recke`s  stue (den tilsynsførende person under havne- og kanalbyggeriet i Karrebæksminde / Danneskjoldske kanal 1806-1812), det store rum i den østlige del (nu garrage) hedder fremover: Scheel-Plessens stue, idet han varetog fiskernes interesser da Lungshave gik i arvefæste til Næstved havnekommission. Yderligere bibeholder værkstedet sit navn: Værkstedet, nuværende vaskehus (østlige del) indrettes med tiden til toilet og the-køkken.
Der er oprettet en idé-bank som er under stadig udbygning, utallige "gode" forslag til senere brug er allerede noteret op.

24.oktober 2003:
Den 23. oktober besøgte 4 repræsentanter fra bestyrelsen, Greve Museum, for at indhente oplysninger, inspiration etc., idet Greve museum blev oprettet i sin nuværende form, for ca. 15 år siden.
Greve museum råder over en fire-længet gård, flot istandsat. Bygninger bruges til lokalmuseum samt egnshistorisk samling, der er indrettet cafè, bogsalg etc., det årlige budget ligger på 4 mill. kroner, museet er Statsanerkendt, med de forpligtigelser der hermed følger med.
Repræsentanterne fra Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum var noget misundelige over det projekt som Greve kommune havde fået op at stå, samt den årlige donation af økonomiske midler, der betød at der ikke var nogen form for entre, altså gratis adgang for alle. Et virkelig flot projekt som Greve kommune kan være stolt af, det skal bemærkes at Greve kommune er på samme størrelse som Næstved kommune (Greve komm. indb. 48.000).
Efter nogle hyggelige timer på Greve Museum, drog vi atter mod Karrebæksminde, efter en berigende eftermiddag, sammen med museets leder og forvalter, der bidrog med mange positive og nyttige oplysninger, der vil være til gavn for "vores" projekt.

28. december 2003:
Året 2003 er ved at være slut, vi nåede ikke så langt som håbet, men vi klør på.  Det vi primært venter på, er at skødet bliver udstedt så vi kan søge fonde og legater om midler til vores projekt. Så længe ejendommen stadig er i kommunalt regi, er det vanskeligt at få støtte til "en kommunal ejendom". Arealerne er målt op af landmåleren, teksten til skødet er udarbejdet i samarbejde med advokaten, vi venter nu på at de sidste brikker falder på plads, bl.a. skal det opmålte godkendes af matrikelstyrelsen.
I forbindelse med årets udgang, er sendt sendt en skriftlig meddelse samt girokort ud til vores medlemmer, der samtidig blev inviteret til "åbne døre" arrangement i "Materielgaarden" den 28.dec. 2003, for at vise hvor langt vi er nået med istandsættelsen.
På trods af vedvarende regn var der mange der benyttede lejligheden til at kigge forbi, nye vigtige kontakter blev etableret i forbindelse med istandsættesle af vinkelfyret samt renovering/flytning af "tjærekogeren".

                                                       "åbne døre" arrangement den 28.december 2003

28. januar 2004:
Afholdte bestyrelsesmøde, beklageligt at vi endnu ikke har fået skøde og matrikelkort på ejendommen, forklaringen er den, at gamle skel skal afklares, nye afsættes og "lokalaftaler" skal justeres på plads. Først derefter kan "vores" sag sendes til matrikkelstyrelsen, hvor der også er en vis ekspeditionstid.
Til trods for ovenstående, da er planlægningen igang med hensyn til placering af diverse på arealerne omkring museumsbygningen, det være sig vinkelfyr, tjærelad, fiskefartøj etc.
Gruppen der udformer / afsender ansøgninger, klør på, vores sponsorer er vi glade for, Næstved Ejendomsselskab har overført 25.000 kr. til foreningen.

10. Marts 2004:
Afholdte bestyrelsesmøde, en firemandsgruppe var på "inspirations-tur" til Nymindegab, hvor man har en lokalhistorie næsten magen til vores, nemlig sandvandring der afstedkom afspærring af Ringkøbing fjord, her har initiativrige folk skrabet 12 mill. kroner sammen, man har oprettet et hvalmuseum og et nyt museum skal opføres i år 2004, vi så deres lokale museumsskib, fiskefartøjet V6 "æ Gab", vi besøgte Fiskeriets Hus i Hvide Sande, en tur der virkelig gav inspiration til etableringen af vores forehavende.
Fra Direktør Jens Mølby, Nordea banken i Næstved, har vi fået tilsagn om, at Nordea Danmark Fonden yder et tilskud på 25.000 kr. til vores museum, Jens Mølby var nede for at besigtige vores projekt og var begejstret over det arbejde der var lagt for dagen, samt det store antal medlemmer støttede op omkring "Museumsprojektet". BG bank i Næstved har givet tilsagn om 10.000 kr., alt i alt er vi på rette vej, til at få nyt stråtag på den sydlige del af bygningen, store dele af det nuværende stråtag er i en slet forfatning.
Siden sidste bestyrelsesmøde, er vinkelfyret adskilt og sendt ud til A.J. Coating, Kornbuen, Næstved. Dette firma har tilbudt at overhale vinkelfyret, uden beregning. Planerne omkring vinkelfyret er, at det skal placeres som blikfang på plænen, øst for "Materielgaarden".

12. april 2004: (2.påskedag)
Afholdte bestyrelsesmøde, kun med eet punkt på dagsordenen: underskrivet skødet.

5. maj 2004:
Afholdte bestyrelsesmøde. Efter at skødet er underskrevet af begge parter, har bestyrelsen indhentet tilbud på forskellige arbejder på Materielgaarden. Luftledningen (elkabel) på østgavlen bliver nu lagt i jorden, flere vinduer pilles ud for overhaling / udskiftning. Stråtaget på sydsiden af bygningen er i slet forfatning, ligeså er vores pengebeholdning men vi råder over et beløb således at ca. 2/3 del af taget kan udskiftes i år, primært den vestlige del af taget, der pt. er utæt.
Vinkelfyret er kommet retur, resultatet efter afrensningen er exellent, nu skal det så samles og opsættes udendørs.

18. maj 2004:
Afholdte foreningens 3. ordinærer generalforsamling, i Materielgaarden. Havneudvalgets formand, Per Sørensen, var til stede for at modtaget købesummen på ejendommen (een krone) mod behørig kvittering, samtidig overbragte Per Sørensen en gave til foreningen, nemlig sidelanternerne fra s.s. Enø, disse lanterner er fra 1914, og i god stand.
Formanden aflagde sin årlige beretning, kontingentet fortsætter uændret nemlig 100.- pr. år / person el. 175.- for en husstand.
Klik  her  og se sammensætningen af bestyrelsen.

10. november 2004:
I løbet af sommeren er halvdelen af sydmuren udskiftet, så at sige er alt bindingsværk fornyet, gamle Flenborg-sten er pillet ned og renset / genbrugt. 2 porte i sydfacaden er fjernet, nye Flenborg-sten mures op.
Torsdag d. 4. 11 kom tækkemanden, udskiftning af hele sydsiden blev påbegyndt, arbejdet forventes at tage ca. 3 uger.
Samtidig har man rest vinkelfyret, resultatet har afstedkommet mange positive tilkendegivelser.  Dette vinkelfyr bliver indviet / tændes tirsdag d. 16.11  kl. 16:00, af havneudvalgets formand Per Sørensen.

Tilbage til museumsoversigten