Fartøjsoplysninger

"Gaunø"
 
Skibsnavn                            Gaunø
Hjemsted,1919
Hjemsted, 1936
Hjemsted, 1963
Hjemsted, 1970
Karrebæksminde
Rønne
Sønderborg
København
Call sign: O U T K  (før 1931: N B J C)
Skibstype: Galease
Kontrol nr. J 291
Brt.: 1919: 63 t. , 1946: 65 t. , 1963: 70 t. , 1992: 67 t.
nrt.: 1919: 45 t. , 1946: 44 t. , 1963: 39 t. , 1992: 36 t.
dw.: 112 t.  (1921: 129 t.)
Rederi/ejer, 1919
Rederi/ejer, 1921
Rederi/ejer, 1921
Rederi/ejer, 1931
Rederi/ejer, 1936
Rederi/ejer, 1963
Rederi/ejer, 1970
Rederi/ejer, 1992-97
Apollo, partrederi v. bl.a. Skibsbygmesteren E.M.Jacobsen, Carl Martens m.fl.
Rederiet Enø, korr. reder C.Martens (kilde: Næstved Tidende)
Korr. reder: H.Karl Emil Hansen, Karrebæksminde
H.P. Albertsen, Marstal
Klaus Bernhard Gottfred Nielsen, Sandvig, Stevns
Elly Karlsen, København
premierløjtnant Mogens Dalgaard
Torning Hedegaard, Hellerup
Kaptajn, 1924 Christian Carlsen, Karrebæksminde (bror til havnevægter Hans Fr. Carlsen).
Byggeår: 1919, søsat lørdag 25.10.1919, døbt af skibsbygger E.M.Jacobsens kone, Karen Hansigne Jacobsen.
Byggested: Karrebæksminde
Byggemateriale: Eg / fyr
loa.: 69,8 fod ( 21,60 m.)
br.: 18,7 fod ( 5,80 m.)
dybde: 7,6 fod ( 2,35 m.)
Maskineri: 1919: 40 ind. hk, år ?: 75 hk. , omkring: 1963:  130 hk.
Kilde: Danmarks Skibsliste, 1925, 1931, 1939, 1946 og 1963, samt div. avisudklip mv.
Bem.: Register tons under målingsdæk 57 t., fradrag efter British rule: maskinrum 7 t. , folkerum 12 t.
Næstved Tidende, fredag 14. oktober 1921:
"Enø"  for retten
Østre Landsret har afsagt Dom i en Sag, som er anlagt af Skibsfører H.P.Mortensen af Svendborg mod Partrederiet "Enø" ved dets bestyrende Reder, Fiskeeksportør C.Martens af Karrebæksminde. Sagens forhistorie er følgende: I januar 1921 antog Karl Emil Hansen af Svendborg som korresponderende Reder for partrederiet "Enø" Skibsfører Mortensen, dengang af Svendborg, som Fører af Rederiets Galease "Gaunø", idet Mortensen, mod Kvittering underskrevet "for Partrederiet "Enø" A.S.Hansen"  indbetalte 2000 kr. for Regning Aktier i Partrederiet "Enø".  I et Brev afsendt samme Dag og med samme Underskrift som Kvitteringen, hed det: "Undertegnede Partsrederi "Enø" stadfæster herved at have garanteret Skibsfører Mortensen, Svendborg, for sin Andel stor 2000 kr., skriver to Tusinde Kroner, at saafremt at Rederiet uden gyldig og retslig bevist Grund afskediger ovennævnte Fører paa den Rederiet tilhørende "Gl. Gaunø", er Rederiet pligtig til at drage Omsorg for, at den eventuelle ny Fører indløser Kapt. Mortensen hans Part."
I Marts maaned 1921 fik Mortensen Meddelelse om, at Fiskeeksportør C.Martens, Karrebæksminde, nu var bestyrende Reder for Partrederiet "Enø", og dernæst meddeltes det Mortensen, at der var antaget en ny Fører af "Gaunø", idet Rederiet fra K.E.Hansen havde modtaget Meddelse om, at Mortensen ønskede at fratræde.
Mortensen, der ogsaa blev nødt til at fratræde, søgte nu de 2000 kr. med Renter tilbage. Retten kom til det Resultat, at de 2000 kr. er indbetalt til K.E.Hansen uden at nogen af Partsrederne har kendt noget til Forholdet, og uden at Beløbet er indgaaet i Partrederiets Kasse, samt at Mortensen ikke har faaet nogen Part i Rederiet, og at der ikke for Partrederiet "Enø" eksisterer andre Regler om den bestyrende Reders Beføjelser overfor Trediemand, end hvad der følger af Sølovens § 11.
Rederiet blev derefter frifundet, da K.E.Hansens Disposition ansaas for faldende udenfor de Retshandlinger, som en bestyrende Reder kan foretage.
Mortensen maatte dernæst betale 100 kr. i Omkostninger.
citat slut
1926: Ankommer til Karrebæksminde med 105 tons last

På rejse fra Neksø til København med bygningsmaterialer, grundstødt d. 14.12. 1951 ved Sveriges S.-kyst. Søforklaring i Neksø d. 3.1. 1952.
kl. ca. 12:00 befandt "Elise Stub" sig under SV.-lig kuling med usigtbart vejr tværs af Stavstens-Udde. Herfra styredes VNV. kl. ca. 14:00 loddedes ca. 8 m. vand. Pludselig sås søen bryde om bb.  Kursen ændredes straks til NV. ; men umiddelbart efter tørnede "Elise Stub" tre gange, uden at farten gik af skibet, ved grundstødningen blev kølen beskadiget.
anm.: Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes usigtbart vejr.
Kilde: Dansk Søulykke-Statistik 1951
 

Paa Rejse fra Thisted til Aalborg i Ballast. Grundstødt d. 24.3.1955 i Limfjorden.
Søforklaring og Søforhør i Aalborg d. 29.3.1955.
Kl. 14:00 passerede E.S. Aggersundbroen. Ved Storkehalsen toges fejl af farvandsafmærkningen, som havde mistet topbetegnelsen, og den første hvide 1-kost toges om bb., Umiddelbart efter - kl. 15:00 - tog skibet grunden og blev staaende. kl. 19:00 kom skibet flot ved egen hjælp, men gik kort efter i drift med isen og tog kl. 20:00 atter grundenog blev staaende. D. 27.3. kom E.S. flot ved fremmed hjælp. Paa grund af isens tryk brækkede roret, og skruen beskadigedes.
Anm.: Aarsagen til grundstødningen fremgår af det ovenfor anførte.
Kilde: Dansk Søulykke-Statistik 1955

Senere navn(e) 1936/53: "Elise Stub" af Rønne
1955: "Valdemar"  af Sønderborg
1963: "Elsebeth" af Sønderborg
1970: "Gaunø" af København
Afslutning: "Gaunø" bliver ophugget i København ca. 1970, men først slettet af det Danske skibsregister i 1997, idet der udestod pant i "firmaet".

Tilbage til   Oversigten   el.   Bygget   Handelsskibe