Maritim ordliste, mm.

2003  © Ole Nørgaard
P
 
 
P & O: Peninsular & Oriental, engelsk rederi
P&O: Protection & Indemnity
pa: Particulars average
Paketbåd: Skib der fører post, last og passagere i lokalfart
Pal: Et stykke jern af form som et komma, der bevæges om en bolt gennem hovedet og falder med den spidse ende ned i takkerne på et hjul, så det hindres i at dreje tilbage.
Palstøtte: Solidt lodret træstykke til at støtte ankerspillet, bovspryd og kranbjælker.
Panamax: Skib- som er bygget i maksimal størrelse, som kan passere Panama-kanalen, længde/bredde/dybgang har visse max-mål. se også Panmax.
Panamaklys: Klys i forende og agterende af skibe, der skal passere Panamakanalen.
pandi: Protection and Indemnity
Panlibhonco: Vedr. bekvemmelighedsflag, sammentrækning af Panama, Liberia, Honduras og Costa Rica. Senere er andre lande kommet til, herunder Cypern, Somalia, Bolivia, m.fl.
Bekvemmelighedsflaget dukkede op første gang efter krisen i Wall street, i begyndelsen af 1930-erne, de første lande var Panama og Honduras, oprettet af Amerikanske rederier, senere fulgte mange andre "internationale" rederier op, herunder flere danske rederier.
Panmax: Bulkcarrier på 50.000 - 80.000 tdw. som kan passere Panama-kanalen med fuld last.
Pantry: Anretteværelse/rum på større skib, se også Stirrids
Papegøje: Oprindelig en lille, som oftest midlertidig mast, med latinersejl, helt agter på hækken.
Paragrafskib: Skib konstrueret for en given tonnagestørrelse og effektstørrelse på maskinen, af hensyn til bemandingsreglerne, f.eks. 299.- brt.-coaster, el. 1599brt-motorskib. Disse fremkom i 1960-erne og 1979-erne på grund af de gældende måleregler, besætningslovgivningen.
Paralellinial: Instrument til at transportere kurser i et søkort. Består af to ens linealer sat sammen med to korte metalstykker af samme længde, således at linealerne altid er paralelle.
Paraplyanker: Paraplyformet anker, anvendes bl.a. af fyrskibe, større sømærker.
Pariserring: Lille kovs indsyet i sejldug o.l.
Pariserring: se under Grommetring
Part: Paralelt løbende dele af tovværk i en talje.  Løbende el. halende part, den del at taljeløberen, hvori der hales.   eng.: Part, running, hauling part
Partikulært havari: Skade på skib, ladning m.m, som følge af en hændelig ulykke. Modsat Gros Havari, se dette
Partrederi: Skib ejes af personer, som har indskudt en vis brøkdel af skibets købs- eller bygge- og udrustningsomkostninger. De vælger en korrespondrende reder, der står for skibets drift, ligesom de vælger kaptajnen, der ofte skal være parthaver. Det samme gælder skibsbygger og provianteringshandler. Deltagerne skal med hele deres formue dække underskud i forhold til partens størrelse, hvilket betyder, at et underskudsskib hurtigt må sælges.
Småøernes voksende sejlskibsflåder i 1800-tallet var for en stor del på part. En lokal gårdmand kunne have part i adskillige skibe. Organisationens styrke var personligt kendskab, enkel og billig administration og frie hænder til kaptajnen.
Paskort:
 

Passere:
 

PASTUS:

Portolaner, se dette, hvor i  kompasroser og et net af kompasstreger er anført, således at man har kunne anvende kompasset, styrer efter disse streger for at finde frem. se også: kompaskort
En genstand, f.eks. et rev, er passeret, når det er vinkelret på skibets reelle såkaldte beholdne kurs, der er bestemt af den styrede kurs og af virkningen af afdrift og strøm. jvnf. Tværs.
Past us
Patent: Teknisk forbedring, f.eks. patentblok, en blok, hvor skiven går på ruller.
Bundmaling kaldes undertiden: patent(maling)
Patent: Et af søsessionen underskrevet og udstedt document (søfartsbog) der giver ret til at ernære sig ved søfart. En skibsfører, der forhyrer en matros, modtager hans Patent som sikkerhed for at han ikke kan tage nogen anden hyre. Ligeledes fratager søsessionen patenterne fra de folk, der commanderes til orlogs, for at de ei skulle kunne borthyre sig med handelsskibe.
Patentglas: En slags tykt glas, indsat i skibets trædæk eller andre steder, for at skaffe lys i skibet.
Dette patentglas har givet navn til Koøje.
Patentfarve:  se bundfarve
Patentanker: Stokløst anker
Patentlod: Instrument til måling af havdybder på indtil 400 meter, medens fartøjet går normal fart.
PAX: Ander ord for passagere, især omkring det maritime transportområde.
pb: Permanent bunkers
PBE: Person Bil Enhed, om carcarrier
PBOS: Planning Board for Ocean Shipping (Brussel).
P&C: Private and Confidential, se i forbindelse med certepartier hvor modtager, afskiber og transportører aftaler at hemmeligholde prisen for transporten.
pc: part cargo
PC:
PC:
Pacific Carriers, Singapore rederi
Period of Charter
PCC: Pure Car Carrier, Pre-Carriage Charges
PCC: Panama Canal Commission
PCE:
PCGO:
Patrol Craft Escort
Part Cargo
pcl: Parcel
PCL: Pacific Carriers Ltd., Singapore rederi
pcs: Pieces
PCS: Propulsion Control System
PCT:
PCTC:
Percent
Pure Car / Truck Carrier
pct or pc: Percentage, %
pco: Port, Charters option
PCWB: Lloyds register anmærkning, jvnf. overfladebehandlede ballasttanke, f.eks. PCWB+dato.
pd: Per diem (per day), Port dues, Paid, Passed
PD: Periodisk Dokning
pdapr:
PDPR:
Per day and/or pro rata
Per Day Pro Rata
PE:
PERDIEM:
PER SE:
Periodisk Eftersyn, svarer til klasning, bruges af søværnet i DK.
By the day
By Itself
pdo: Physical damage only
pdopr: Per day or Pro Rata
pdpr: Per day pro rata
pd stg £: British pound Sterling (GBP)
PGM: Patrol GunBoat
Pejling: Vinklen mellem observatørens meridian og den lige linie til en genstand, el. mellem retningen til genstanden og skibets længdeakse.  eng.: Bearing
Pejlkompas: Kompas forsynet med gradinddelt sigteanordning.  eng.:Bearing compass
PEL: Port Entry Light, et fyr der lyser i en meget smal sektor, fyret ses først når det skal bruges, anvendes dog som nat.
PEL: Pacific Express Line
PELMATIC: Svensk konsulentfirma, der i 1995 overtog Knud E. Hansens tegnestue.
Pelagisk: Som hører til havet, specielt det åbne hav, latinsk: pelagios
Pelago: Hav, græsk: pelago
Peripler:

Perpendikulær:

græsk = rundfarter. En slags "lodsbøger" hvor farvande er beskrevet med diverse oplysninger.
Lodret linie, anvendes ved skibes længde imellem PP; skibets længde i vandet fra forstævnen til forkant af rorstammen, kaldes skibets længde imellem perpendikulærerne.
Pert: Tov der hænger i en bugt under råen el. klyverbommen og hvorpå matroserne står under arbejdet med sejlene, trædetov. Perten hænger ned fra råen i lodrettte
heste, se dette.
eng.: Horse, attached to a yard by stirrups.
Pertline: Line hvormed heste trak fartøjer i kanaler og floder.
Mellemsvært, kabelslået tov der bruges til forhaling el. fortøjning af skib.
Pertykætting:
PHPD:
Kæde el. tov hvori ankeret hænger under kranbjælken.
Per Hatch Per Day
P&I-forsikring: Protection and Indemnity, forsikring. Betegnes undertiden som "Klubforsikring", fordi den sædvanligvis tegnes i Gensidige forsikringsforeninger. Denne type forsikring dækker rederen af mod krav fra trediemand. I Danmark tegnes P&I forsikringen hovedsageligt hos den danske filial af det Norske forsikringsselsab:
SKULD.
Piggeronne: se Klædekølle
Pik: Yderste del af gaffelen, til forskel fra kloen, der sidder om masten
Pikfald: Tov hvormed nokken af gaffelen (pikken) på et gaffelsejl hejses. eng.: Peak hayard.
Pikkeronne: En trækølle, liig en sætkølle, kun at kanterne ere afrundede. Bruges til knobning.
Pirat: Sørøver, se også Buccaneer
PIS: Port Information System, anvendes af Århus stevedoring
Pissebakke: En ribbe er spigret tværs over dækket ved klysene, og det rum, som derved dannes, kaldes pissebakken; dens hensigt er at urenlighed, som følger med ankertouget, der kan afskrubbes og hindres fra at udbrede sig videre paa dækket.
Pisserender: Paa begge sider af skibet boug vise kobberør ud igjennem, der inde i skibet have kummer, hvori mandskabet lader deres vand.
Pindekompas:
 
 

Pjækkert:

En rund træplade, inddelt i 32 streger, på hver streg er boret en række små huller, hvor rorgængeren mærker op hvor mange glas el. halve timer, skibet har ligge på forskellige kurser på en vagt. Styrmanden udregner derefter en generel kurs for hele vagten.
Kort sømandstrøje.      eng.: pea-jacket
PE: Rørledning bl.a. til maritimt brug, f.eks. vand/kloakledning, fremstillet af polyethylen.
PFA Inter Link: Progressive Fast Analysis Inter Link. System udviklet af Mobil oil med det formål at nedsætte kommunikationstiden for resultater af smøreolieanalyser, og derved reducere risikoen for skader.
phpd: Per hatch per day
pi, p+i: Protection and Indemnity
pic: Person in charge
Pissepotten: Mesanbraser, to tovender på nederste del af sejlet.
PG: Persian Gulf, se også under AG
pkd: Partially knocked down
pkge: Package
p/l: Partiel loss
PLA: Port of London Authority
Plankekina: Staterne omkring Østersøen, hvor der i begyndelsen af 1900-tallet blev udskibet store mængder tømmer, især om Finland.
Platfoden: 16 - 20 vagten
Platgattet: Båd med agterspejl, der går ned til vandlinien
plc: Public Limited Company
Pligt: Forreste el. bageste tofte i en båd.
Pligtanker: Styrbords krananker (hænger i kranbjælken).
Pligthuggeren: Den mand, der stadig roer den forreste åre, person med bådshage.
PL: Protective Location
PLG-vessel: Pre Lay Grabnel- vessel, skib som sejler foran et kabelskib for at rense / klarlægge bunden, hvor søkablet skal lægges.
Plat for vinden: Sejle med vinden agterind
Plat for de gat: Med vinden lige i agterstavnen, se plat for vinden
Platting: Flad fletning af garn, bl.a. til skosåler, plattinssko
pls: Please
Pligt: Den forreste tofte (sæde) i en åben båd. Et pligtanker lå under pligten. I større skibe hængtes pligtankeret på styrbord side, medens bagbord anker var dagligdags-ankeret, fordi styrbord var den fine side, der hels ikke måtte skrammes.
Plimsoller: Betegnelse for usødygtige skibe, se under  Plimsoll, Samuel
Plimsoll, Samuel: Engelsk filantrop (1824-98), oprindelig jurist, ejede en kulforretning, 1868-80 medlem af Underhuset. Udgav 1872 "Our Seamen", hvori han angreb redernes samvittighedsløshed mod sømændene ved at udsende usødygtige skibe højt forsikrede. Fik gennemført flere love til værn for sømændene, herunder markering på skibene hvortil de kunne nedlastes.
Ordet plimsoller for et usødygtigt skib er derfor noget misvisende.
plt: Per long ton
pltc:
Pludrian:
Port Liner Term Charge
Grynsuppe med stokfisk og svedsker, syrnet med eddike, anvendtes i 1700-tallet.
Plyndergreve: Et vulgært navn paa den mand, der passer/slagter de levende dyr ombord på de større skibe, 17-1800 tallet.
Pyntestok: Pyntenetsstræber, en stræber af træ el. jern under nokken af bovspryd til afstivning af klyverbommen, nedad.
Plysse: Pille tovværk i stumper
pm: Per month, afternoon: 1200 - 2400, latinsk: post meridiem
PMF: Pacific Mediteranean Fareast, container-service-line
PMMA: Philippine Merchant Marine Academy
pmo: Passing Muscat Outbound
PMS: Planned Maintenabce System
pmt: Per metric ton
PO-fyr: Batteriboks med lille lanterne, (bøjelygte - BL 88).
Portolankort el.
Portolaner:
 

Portolanmil:
Portolano:

ital.: Middelalderligt søkort, især vesteuropa og afrikas kyst syd for Gibraltar, de ældst bevarede kort er fra ca. 1250: Carta Pisana og Compasso de Navigare, fra ca. 1300 blev store dele af nordeuropa også dækket af Portolaner, se også under: Kompaskort el. Paskort.
1 Portolanmil er = 3,15 naut. mil
Håndbog der beskriver et søområde, med diverse oplysninger, se også: Peripler
Position: Et skibs beliggenhed/sted
PoO: Port of Oresund, samarbejde i mellem København og Malmø (1997)
pob: Pilot on board
poc: Port of call
pod: Pay on delivery, Port of charge
POEA: Pilippine Overseas Employment Administration
POLREC: Pollutant Recovery Service
Pool: Samarbejde under aftalte former mellem flere rederier
Poolordning: Fordeling af last eller fragt efter en vis formel. Indenfor konferencer findes poolordninger som forhindre unødig konkurence.
Poop:
Portugisere:
Højereliggende dæk agter.   eng.: Poop (house). Latin: puppis=agterstævn
se under: Bidevindsejlere
Post-Panmax: Containerskibe med containerindtagende på mere end 4800-5000 stk. TEU`s, skibene er for store til at passere Panama-kanalen.
ppm: Part per million
PR:

Prange:

PRATIQUE:

Polish Register

at pynte, Prange med sejl, ordet staar i forbindelse med prunk og pragt.

Licence or permission to use a port, issued by local Healthofficer.

Pre-Cooling: Ved lastning af køle/fryse-lster kræves ofte, at rummene før indlastning har været nedkølet til en bestemt temperatur over en vis periode.
prc: People`s Republic of China
Preen: Et seilmagerværktøj, bruges ved spleisning, udvide huller mv., se også merlespiger.     eng.: Pricker.
Prikker: Andet ord for lokal afmærkning, g.eks. riskoste, halmkvisker, stager, små tønder ol..   se også under Veder.
Prikkepenge: Betaling, der erlægges for udlægning/vedligeholdelse af sømærker, arbejde der i ældre tid blev udført af lodserne, afskaffet 1879.
Primgjelder: Drikkepenge til folkene, der losse en kornlast
probo: Product/bulk/ore-carrier
Product carrier: Specialtankskib til transport af raffinerede olieprodukter
Profossen: En underofficer (gl. tid) hvis bestilling var at udføre straffe på befaling, på strafskyldige, lægge dem i jern og føre tilsyn med de afstraffede personer.
Profossens arbejde blev senere overtaget af en kvartermester.
Propellerstrut: Udvendig støtte for propelleraksel
PROSHIP: A.P.Møller-forsøg med skibsledelsen som økonomisk administrator, af skibets drift, afprøvet på 3 gastankere.
PRS: Polish Register of Shipping
Prædikestol: Kraftig stål- eller jerngelænder fastboltet til dækket omkring stævn og hæk, agter kaldes de ofte pushpit
po-po: Push-on/push-off (type of ship).
pp: Picked ports, On behalf of (per procurationem), perpendiculars
PPC: Precision Pressure Calibrator, trykkalibratorer til diverse pumpesytemer
pp(d): Prepaid
ppi: Policy proof of interest
ppt: Promt
Praje: At råbe, kalde op
Pram: Fladbundet fartøj, til transport især på floder/havne
Prange: At pynte, prange med sejl. Ordet står i forbindelse med prunk og pragt
Prik: Stage el. gren stukket i havbunden for at afmærke et sejlløb i lavvandet område.
ProPulse: Empirisk og semiempirisk beregningmetoder, såkaldt "lifting line" og "lifting surface" ved fremdrivningspropellers beregninger i "den numeriske kaviationstunnel".
Pryglene: Talemåde anvendt under Øresundstolden, 1429 - 1857, når en matros pralede af at have været i Indien og Kina, og ikke have fået prygl i Helsingør, regnedes han ikke for at have faret til søs.
Ordet opstår med baggrund i prügelknabe, prygledreng, dreng  som skulle modtage de prygl Fyrstesønnen havde fortjent, (syndebuk), når skibe anløb Helsingør, hvor kaptajnen skulle i land for at betale Øresundstold, vareafgift, mv, tilbød brokapere (udsendinge fra skibsklarerne) at ordne/hjælpe med at få tingene hurtigt igennem, alle skibsklarerne, også kaldet Kommisærerne, havde deres brokapere på Helsingør bro, for at skaffe kunder. Visse skibe/rederier havde dog i visse tilfælde aftaler med disse kommisærer.
Sammenligne kan man med skibshandlere, vaskerier, reparatører m.fl., der den dag i dag har deres brokapere klar ved skibenes ankomst til havn/red osv.
Præstehullet: Smal gang imellem proviantrum/krudtmagsin (vulgairt udtryk).
PSC: Penang Shipbuilding Corporation
PSC: Port State Control, nationale skibstilsyns kontrolmulighed af alle skibe. Udløber fra MoU: Memorandum on Port State Control.
ps: Port side
PS: Performance Standard (internationale krav til elektroniske søkort).
PSA: Port of Singapore Authority
PSL: Parallel Side Loader, se også under RSL
p/s: Public sale
psg: Passing
PSU: Pakistan Seamens Union
PSU: Polish Seamens Union
PSV: Platform Supply Vessel
pt: Port, Private terms
PT: Pennant Number (NATO skrognummer på militære fartøjer).
PTI/PTO: Power-Take-in/Power-take-off (vedr. drift af akselgenerator).
pto: Please turn over
pty: Proprietary
PUC: Pick Up Cat (skubbefartøj udformet som catamaran, anvendes især til skubbeopgaver af store bulk/oliepramme).
Puld: Små banker, til farer for søfarten, se også banker,barre
Pulle: Pulle, se under Puld
Pullert: Støtte, der rager op over dækket eller skanseklædningen til fastgørelse af fortøjninger og andet tovværk eller w.      eng.: Bollard, bittire
Pulpit: se Prædikestol
Pulp Temperature: Temperaturen målt inde i en given vare, f.eks. en oksekrop
Pulverkrydser: Øgenavn for glasfiber/plastic fartøj, se også under Kummefryser og yoghurtbæger.
PUM: Planned Underwater Maintenabce
Pumpefisk: Hullet i trædækket, hvorigennem pumpen føres ned i skibet
Purre: Vække folk
pus: Past us
Pyntenet: Det samme som Pyntestok, se dette
Pyttingsvant: Pytvant, et skråtliggende vant, som går fra randen af mærset nedad og indefter til masten. Ad det kravler søfolkene fra vantet op på mærsets flade.
holl. Putting= kæde som holder vantene
PZB: Polska Zeluga Baltycka (Polferries)
Pøker: gl. ord for skibsdreng, omkring 1600/1700-tallet, se også Pøtker.
Pølseliste: En liste langs øverste hækbjælke, tværs over speilet.
Pøs: Lille spand af træ el. sejldug. En "rigtig" pøs er hvidmalet indvendig og blankskrabet og strøget med lak udvendig, forsynet med blanke messingbånd og påmalet skibets navn.   se også: admiral
Pøserække: Stativ til pøse ombord
Pøsestrop: Tovværk i pøsen (håndtaget).
Pøtker: Benævnelse af sømand i middelalderen
Påmønstret: Blive ansat på et skib, se mønstre
Pælepenge: Alle målte fartøjer, der i København benytter havnens pæle eller bøjer, betaler pr. md. 6 øre pr. ton af skibets målte NRT samt 5 øre pr ton gods, der losses eller lades, medens skibet ligger ved pæle (takst 28.7.1899).
Pæletræk: Mål for et skibs- slæbebåds evne til at øve træk uden at bevæge sig gennem vandet.
eng.: Bollard pull
Pæhnknæet: Et tømmer i skæget
pw: Packed weight
Pærehummer: En forstærkning eller et tykkere sted paa en jagtmast, hvilket ligesom danner en udskillelse imellem masten og toppen. Muligvis anvendt som pynt.
Pæreskude: Lille jagt, beskæftiget med at fragte frugt, grønt samt andre fødevarer til København, se også Høkerbøtte

Tilbage til maritim ordliste