Maritim ordliste, mm.

2003  © Ole Nørgaard
G
 
 
g: Grain capacity, gram
ga(p): General Arrangment (plan)
ga(arb): General Average/(arbitration)
ga.con: General Average Contribution
ga.dep: General Average Deposit
Gaffelabe: Lille gaffel på agtermasten, hvorunder flaget kan sættes,  i søen.
gal: Gallon, enhed for volumen:
UK:  1 gallon = 4 qt (quart=1/4 gal = 2 pint=ca. 1,136 li) = 4,546 liter
US:   1 gallon = 4 qt = 3,785 liter
Galease: Skib med to master, hvoraf den forreste er den højeste. Begge master bærer gaffelsejl, og i ældre tid kunne galeaser have råsejl på fortoppen. De Danske galeaser var bygget med konkav forstævn og hjerteformet agterspejl, dog fandtes der små spidsgattede galeaser. (galiot)
ordet galease stammer fra Italiensk Galeazze, en stor galai
Galileo: Europæisk satellitbaseret positionssystem, der skal erstatte det amerikanske GPS-system og det russiske GLONASS sattelitsystemer.
Galileo-projektet er fremlagt af EU-kommissionen i 1999, til høring.
Galge: Bådgalge, davit, kran til at svinge ud over skibssiden.
Galleislave: Forbryder, der ere dømte til galleierne, hvor de, lænkede til tofterne ere bestemte til, at roe aarene. Ere galleislaverne ikke i umiddelbar brug paa galleierne, da maae de forrette sjougtjeneste (hårdt arbejde) paa regjeringens værfter.
Galleri: En udbygning paa hver side af agterskibet, der er forsynet med vinduer, svarende til vinduer i agterspeilet. I gallerierne er anbragt priveter (klosetter), som benyttes af chefen og officerne.
Gallion: Øverste og yderste del af forstævnen på klipperbygget skib. Den kan være prydet med ornamenter, undertiden med udskåret figur.
I gallionen er anbragt priveter (klosetter) til mandskabets brug. Istedet for priveter, anvendtes sædeklodser.
Gallionsklæder:

Gallionsrygter:

Malet sejldug, befæstet til gallionslønningen, for at skjule folk der er i gallionen (priveter/klosetter) og skærme for søsprøjt.
På / ved gallionen opstod diverse historier/rygter, især ved de lovlige perioder hvor tobaksrygning kun var tilladt ved gallionen.
Galiot: Handelsfartøj i 1600-tallet
Galiothæk: Spidsgattet med lodret agterstævn
Galvanisk tæring: Elektrokemisk nedbrydning af det mindst "ædle" metal, når to metaller i vand er i kontakt.
Gangspil: Capstan, spil med lodret aksel, i modsætning til Bradspil med vandret aksel,
i toppen indsættes spader el. vindebomme hvor sømænd skubber dem rundt, samtidig kunne der synges Shanty-sange for at "lette" arbejdet.
Gantlet: En straf, der bruges paa engelske krigsskibe. Den er liig spidsrod, med den forskjel, at det opstillede mandskab er hver forsynet med en tamp i stedetnfor en pileqvist.
Gantrykran: En kran med fast, vandret udligger, hvorunder kører en vogn med et løfteåg og førerkabine. Kranen arbejder kun i et plan og er på grund af sin konstruktion særlig velegnet til løfteopgaver, der kræver stor præcission med hensyn til lastens opsamlings- og placeringssted. Kranens konstruktionsprincip muligør stor arbejdshastighed.  eng.: Gantry crane
Garnering: Indvendig træbeklædning af skibsbunden/Tanktoppen.  eng.: ceiling
Gast: tysk, Matros, fortopgast, klyvergast, orlogsgast, osv.
Gastight sections: Ved transport af partlaster, f.eks. æbler og bananer i køleskibe, er det nødvendigt med en gastæt separation mellem rummene. Idet gas fra æbler fremmer modningsprocessen i bananer, hvilket kan få uheldige følger.
Gat: Åbning, oftest nedskåret i enden af en stang eller planke, i hvilken anbringes en skive, der kan dreje rundt om en akse, skivgat.
Ordet d.s.s. engelske gate , gennemgang, port, stammer fra det oldsaxiske gat, egentlig endetarmens åbning og dernæst hul, sammenlignes med Kattegat: havåbningen med de mange katte (åbninger) eller grunde.
Gat: Agterenden; spidsgattet, spejlgattet.   eng.: stern
GATS: General Agreement on Trade in Service
GATT: The General Agreement on Tariffs and Trade, Geneve. Varetager de kontraherende staters samarbejde for fremme af fri udveksling af varer og tjenester.
gbo: Goods in bad order
GBS: Gravity Base Structure, gigantiske off-shore konstruktioner.
Gearless: Tørlastskib uden lasteudstyr, skibet kan derfor kun besejle havne, hvor der er det fornødne laste- og losseudstyr.
GEE: Gee, er første betegnelse for DECCA
Gelcoat: Yderste pigmenterede polyesterlag på glasfiberbåd
GEN: Generelt certifikat som radiotelefonist
GENCON: General Cargo Charter Party
Georot: Geographical Rotation, raækkefølgen af losse/lastehavne
Gerder: Tov, som står fast på nokken af en gaffel og tjener til at støtte denne under sejlads.  eng.: guy
gf: Goverment Form
gfa: Good Fair Average
GGSD: Foreningen af Gamle Georg Stage Drenge
gh: Ghent/Hamburg (range)
gi: eng. gill, enhed for volumen
UK   1 gi = 1/4 pt. = 5 fl. oz = ca. 0,142 li.
US    1 gi = 1/4 pt. = 4 fl. oz = ca. 0,118 li.
gib: Gibraltar
Gibbe: I vending at lade bom- og stagsejl gaae over i den nye læside. Når man sejler rumskødes, at hale mesanbommens yderende så meget forefter som muligt.
Gibskinkel: Et toug paa midten af mesanbommen, som i rum seilads tjener til at hale den forefter.
Gie: Meget svær 5 eller 6 skåren tallie til ophejsning af særlig svære ting.
Gig: En let båd
Gilling: Hulningen under skibets agterspeil, igennem hvilken roret gaar ind i skibet, i et hul, som paa krigsskibene kaldes bjørnen og paa handelsskibe rorkisten.
eng.: Counter.  se også under låring
Gilling, også om den buede opskæring i undersiden af et råsejl
Gire: Siges om et skib, som under  for-de-vindseilads afviger fra sin kurs, snart den ene , snart den anden side. Grundbetydningen er at skære skævt, sammenlignet med snedkerens Geeringskasse.  eng.: Yaw
GIS: German International Shipsregister
Gisse, Gisne: At skønne; den gissede plads, den plads, hvor man efter skøn befinder sig.  eng.: Estimate (a position)
Gitter: En lang smal hulskuffe, som bruges til at kaste vand op ad skibets side med, for at rengøre den.
Givtov: Tovende til at give sejl op med, dvs. at trække sejlets underste del op mod råen, så det lettere beslås af folkene til vejrs.  eng.: Clew line
Giøre spillet klar: Kan og være at tilberede det til derved at straffe en forbryder. Køier befæstes til spillet og delinquenten surres om spillet med brystet mod disse.
Gjøsen: Et flag, der er betydelig mindre end Campagneflaget (nationalflaget), og som af krigsskibene almindelig til ankers, føres paa en stok fra enden af bougsprydet. Til seils bruges det aldrig fra bougsprydet, men vel undertiden fra gaffel. Hvor intet egentlig lodsflag er anordnet, bruges gjøsen til i denne anledning at heise paa fortoppen.
Den Danske gjøs er af farve og dannelse liig Campagneflaget (nationalflaget), hvilket ikke er tilfældet hos alle nationer.
GL: Germanischer Lloyd
Glas: Herved forstaaes i søsproget et sandur eller timeglas, som, naar det løber ud i en halv time, kaldes et vagtglas, eller om det løber ud i 28 secunder eller 14 secunder, da et loggeglas.
Vagtglasset bruges som tidsmaaler i skibene. Etmaalets 24 timer er deelt i 6 vagter a 4 timer og hver vagt i 8 glas eller halve timer. Udløbet at ethvert af disse glas tilkjendegives ved at slaa paa skibsklokken, hvormange glas af vagten, der ere forløbne, hvilken handling kaldes at slaa glas.
Loggeglasset bruges, naar man vil undersøge, ved hjælp af loggen, hvor hurtigt skibet seiler; har skibet ikke stor fart, bruges loggeglasset paa 28 secunder, men seiler det hurtigt, bruges glasset paa 14 secunder.
Sandglasset brugt sidste gang i Orlogsfregatten "Danmark" 1869 eng.: Bell, Strike two bells
Glat dæk: Herved forstaaes et dæk, som ikke har noget opbygget ruf eller nogen udsætning, men som fra agter til for danner en jævn, glat flade.
Glat lag: Dette udtryk kan tages i tvende betydninger, thi dersom det skal hentyde paa, at et skib giver et glat lag, da forstaaes derved at affyre det hele lag kanoner til sammen tid eller paa een gang; siges det derimod, at et skib har et glat lag, da er meningen dermed, at det har et fuldstændigt batteri, der er fordelt paa skibets hele længde.
gl: Gearless, Germanischer Lloyd
gless: Gearless
Glidekøl: Er en bred plan eller sammenføining af planker, kant imod kant, hvilken ved hjælp af en mekanisk indretning kan fires ned og hæves, der ligger i skibets diametral. Stykpramme (lastpramme) og andre fladgaaende fartøier havde anvendt to eller tre saadanne kjøle, for, ved at fire dem et tilfældigt stykke ned i vandet, at forhindre eller formindske afdriften. Anvendelsen af sværd synes dog at være almindeligere.
glr:
GLS:
German Liner Replacement
Gearless
gmt/GMT: Greenwich Mean Time,  ZT 0
Gert: Støttereb/ wirer
GHF-overfart: Grenå Hundested Færge - overfart
GLA: General Lighthouse Autorities, Engelsk/Irske fyr/vagervæsen
GMDSS: The Global Maritime Distress & Safety System
gnc:
GNCN:
Global Navigation Chart
Gencon (General Conditions)
gns: German North Sea
GNSS: Global Navigational Satellite System, system under EU, se også GPS
GNSS 1+2: GNSS 1, er baseret på luftfarten og GNSS 2 på andre mobile enheder.
go: Gas oil
GOOS: Global Ocean Observation System, via infobøjer, miniubåde mv.
gop: Gross Operating Profit
gp: General purpose crew
Global Alliance: Samsejling af store containerrederier, f.eks. NOL / APL, se også under Grand Alliance.
GLONASS: Russisk Satellitnavigationssystem, se også GPS
GPS: Global Position System, drives af de amerikanske militære myndigheder, med 24 satelliter, med en nøjagtighed på ca. 25 meter. Nøjagtigheden kan komme ned på få meter, når GPSèn er udstyret med Differentiale DGPS, se også GNSS, GLONASS og GALILEO.
gm: Gram
gr: Grain (capacity og vessel)
gr/bl: Grain/Bale
Grain cap: Grain Capacity, om et skibs lastrum
Grainvoy: Grain Charter Party
grd, gd: Geared
GFL: se under Grey Funnel Line
Grey Funnel Line:
Grog:
Øgenavn for Søværnets Flåde
1. Opkaldt efter eng. admiral Edward Vernon, hvis øgenavn var: Old Grog, efter hans påklædning (et slag fremstillet af grogram/silke).
2. Siges også at være opkaldt efter en fransk guvernør over Guadeloupe, Guillaume Roussel, da han døde blev han bragt til Frankrig i et fad rom, på fadet stod: GROG = Guillaume Roussel obiit (døde) Guadeloupe, det franske skib blev opbragt af englænderne og gasterne der ikke anede noget om indholdet af romfadet, sugede rommen op af fadet.
se også: Nelsons blood
GSB:
gsbaa:
GSP:
Good safe berth
Good and safe berth always afloat
Good safe port
GOAM: GlobeOffshore Area Map
GOC: General Operator Certificate, generelt radiocertifikat, incl. GMDSS-certifikat
Gods: Det til skibet hørende tovværk, kæder og wirer, deles i stående og løbende gods
Gods: Er udtryk for tovværk, rundholter o.a. ombord. Tømmermandens gods, f.eks. de genstande der henhører under denne håndværker. Alt tovværk, som hører til rigningen deles i stående gods, de tov der står fast og tjener til rejsnings forstøtning som stag, vant, barduner, og løbende gods , det tovværk, der tjener til manøvrere ræer og sejl med, som braser, skøder o.l.   eng.: Rigging 
Gommers kammer: Lejet for ammunition i en mortèrkaster
Gouache: Vandfarve tilsat lim, giver en sprød mat flade, denne malemetode blev ofte anvendt ved gengivelse af maritime motiver i ældre tid.
Grating: Tremmerist af træ eller andet materiale; anvendes for at skaffe ventilation gennem lasten.
Grand Alliance: Samsejling af store containerrederier, bl.a. P&O/NedLloyd/NYK/Hapag Lloyd, se også under Global Alliance.
Green Award: Tankskibe (over 50.000 tdw) med Green Award, kan i visse lande opnå en rabat på 7 %, jvnf. skibets vedligeholdelse og stand.
GRT: Gross Register Tonnage, se Bruttotonnage
Grommetring: Messingring eller syet ring i sejl, til fastgøring af garn eller tovværk, f.eks. udhal og trimliner. Ringen kaldes også for: pariserring.
Gros Havari: fransk. Almindeligt havari, fælleshavari, forsætlig opofrelse for at afværge en fare, der truer skib og ladning.
Kan f.eks. ske ved, at en del af ladningen kastes over bord, eller ved, at skibet sættes på grund.
Ejerne er berettiget til erstatning, der fordeles på alle dem, der har økonomiske interesser i transporten.
Grynpose: En conisk dannet pose, fyldt med gryn, for dermed at tætte et grundskud (fjendlige kugler, der træffe skibets skrog under vandlinien). I dens spidse ende er et øie, hvori fastgiøres et toug, som hales igennem hullet, og naar posen saaledes er indhalet, paaspigres en skytsplade. Det indtrængende vand udvider grynene og posen vil tilstrækkelig tætte hullet.
Grækerledning: Rørledning til skibets lasttanke, etableret for at "stjæle" af lasten, systemet blev afsløret i et græsk tankfartøj, deraf navnet, "Grækerlening".
gsaaaab: Good safe always afloat always accessible berth
gsm: Good Sound Merchanttable
GSF: Global Shipbuilding Family, International værftssamarbejde
gt. grt: Gross Tonnage, Gross Ton, Gross Register Tons
GT: Gas Turbine
GT:
GTEE:
Gross Tonnage, se også under BT, brutto tonnage
Guarantee
GTS: Godkendt Teknologisk Serviceinstitut
Gyrokompas: Er et kompas, der ikke skylder magnetkraften sin indstillingsevne, men en i kompasset ophængt, hurtigtroterende gyro, hvis akse vil stille sig parallel med jordaksen. Gyrokompasset viser retvisende retninger.
Første gyrokompas opfindes i 1908 af Anschutz-Kaempe, i Neimuhlen ved Kiel
Amerikaneren Sperry kommer med sit gyrokompas 1912.
Gulatings lov: se under Sødygtighed
Gøs: Lille nationalflag sat på en flagstang på klyverbom, el. stævn. se også gjøsen 
eng.: Jack flown from the jackstaff
Gå på bommen: Tigge eller vagabondere
Gårding: Reb fastgjort til liget på råsejl, hvormed det nede fra dækket hejses op til råen, når sejlet skal bjerges. Bruges sammen med givtove. Kommer af ordet gjord
gvw: Gross vechicle weight

Tilbage til maritim ordliste