Maritim ordliste, mm.

2003  © Ole Nørgaard
D
 
 
d: A penny, Pence, Dime, Depht, Draught , Day.
da: Document against acceptance (insurance), Draught aft
d/a: Days after acceptance, Disbursement account, Desposit account, Discharge afloat or (when prefixed to "world clause"): vessel must dischage afloat.
daa: Discharge alway afloat
DAC: Danish Anti Corrosion, firma i Haslev der forhandler zinkanoder til skibsfarten
daf: Delivered at frontier (Incoterms).
Daglig-anker: Det anker der bruges til almindelig opankring.
dap: Di-ammonium phosphate
daps: Days all purposes
Dagmænd: Medlemmer af besætningen, som er udtaget til at arbejde hele dagen mellem 06-18, med en eller anden opgave. Bådsmænd og sejlmager var ofte permanente dagmænd i større skibe.
DAS: Dansk Almindelig Skibsregister. I skibsregisteret føres det gamle skibsregister(DAS) hvor alle Danske skibe over 20 BT/Brt står opført på nær dem, der er opført i Dansk International Skibsregister ( DIS), der kom til i 1988.
Dam:
 
 
 

DAMFORDET:

Vandfyldt del i fiskekutter eller fisketransportfartøj (kvase). Der er huller ud gennem skibets bund, således at vandet kan fornyes, og fisken holde sig i live.
Inden for olieindustrien findes fartøjer med store "damme", her benævnes de for Moonpools.
Damage for Detention. Penalty if cargo is not ready when ship arrives for working (1.st. day of Laycan.). This is not detention wich is charged for ships time on delay. If the cargo is ready there is no DAMFORDET
Dampskib: Ved dette almindelige navn (1852) forstaaes saadanne skibe, som kunne sætte sig i bevægelse paa søen ved hjælp af en dampmaskine, hvis kraft forplanter sig til propellerne, der virker paa vandet, hvori skibene flyde. Efter den maade, hvorpaa propellerne ere construerede, inddeles dampskibene i hjulskibe og skrueskibe.
Damstille: Ganske stille, død-dam-stille, roligt hav/sø.
DANA:
Dandy-funk:
Dansk Navigatørforening
se under: Crackerhash.  Dandy-funk er fremstillet af brødkrummer, kabysfedt, flæsk, rosiner,sirup osv., fyldt i en bageform og bagt.
DANIDA:
DAPS:
Danish International Development Agency
Days all Purposes (total days for loading and discharging)
DANSKIP: Dansk Skipperforening af 1942
DARE: Danmarks Rederiforening
DAST: Dansk Styrmandsforening
DASOKU: DAnske SkibsOfficeres Koordinations Udvalg
DAT: Danish Air Transport, inititivtager til Dansk Kystvagt, via fly.
Daviskvadrant: Højdemålingsinstrument, omkring år 1600.
Davit, David:
 
 

Davy Jones Locker:

Kran til at svinge ud over skibssiden. Heri kan skibets sidefartøjer hejses op og ned. Ordet er kommet fra fransk via engelsk. Det gamle ord var Jollebom.
eng.: davit
Det Vest Indiske ord for spøgelse er "Duffy", de lokale sømænd talte ofte om den bibelske Jonah, det blev så ændret til "Duffy Jonah". Fremmede søfolk der kom til Caribien, forstod ikke hvad de lokale talte om, så man troede at man talte om en mistet/savnet sømand på havet. Man mente at navnet var "Davy Jones", ordet "locker" (eng.) kommer fra sømandens boks/kasse/kiste (kistebænk) hvor han opbevarede sine personlige ting.
Ordet "Davy Jones Locker" dækker over en sømand der er mistet/forsvundet på havet og er endt på havets bund (i Davy Jones Kiste).
d.b.: Deals boards
dbb: Doubble bottom ballast, Deals, Battens and Boards (and scantlings)
DBB: Dansk Bjærgning & Bugser (hjemmehørende i Hobro).
dbe: Dispatch payable both ends
dbeats: Dispatch payable both ends on all time saved.
dbewts: Dispatch payable both ends on working time saved.
DBI: Dansk Brandteknisk Institut.
dbk: Drawback, Daybreak
dc: Detention clause, Deviation clause, Direct continuation (of T/C period), Dry container, Direct current.
dccd: Delivered at container collection depot
dcf: Decimal conversion factor
dcp: Freight, carriage paid to (Incoterms).
DCR: Direct Chart Reader, CD-ROM-Drev til aflæsning af digitale søkort
dd: DryDock, Double Deck, Damage Done, Delivered, Delivered at Docks, Due date
d/d: Date Draft, Days after Date, Delivered, Demand Draft
ddc: Damage done in Collision
D&D: Design & Development, dansk maritim rådgivningsfirme i Vejle.
DDFA: Danish Duty Free Association
ddo: Dispatch Discharge Only
ddp: Delivered Duty Paid (Incoterms).
DDP:
dd/s:
DDU:
Delivered duty paid (Incoterms 90)
Delivered sound
Delivered duty unpaid (Incoterms 90)
DE:
Debarkere:
Sub-Committee on ship Design and Equipment (IMO)
fransk: Gå fra borde, udskibe
Decca: Navigationssystem baseret på radiobølger, med en Mastermast, samt et antal slavestationer (master) 2-3 master. Radiobølgerne udsendes/aflæses som tre forskellige farver/lanes, der så udsættes i specielle Decca-søkort. Decca-systemet opfundet af englænderne under 2.verdenskrig, frigivet til civil brug 1946. Decca-systemet ophører 1. januar år 2000. (se også GPS, GNSS og GLONASS).
def: Definitely
del, dely: Delivery
deld: Delivered
dem, des:
DES:
DEQ:
"De Syv Verdenshave"
Demurage, despatch
Ex ship (Incoterms 90)
Ex quay (Incoterms 90)
Udtrykket "De syv verdenshave" har været kendt / brugt, lang tid før Rudyard Kipling digtsamling "The seven seas", fra gammel tid bestod de syv have af: Nordlige Ishav, Sydlige ishav, Nordlige Stillehav, Sydlige Stillehav, Nordlige Atlant, Sydlige Atlant og Indiske ocean.
Stillehavet og Atlanterhavet er delt i 2, pga. stillebæltet ved ækavtor, der giver to forskellige vind / strømsystemer.
Andre igen har brugt en anden "rangorden" for de syv have, hvor de nordlige og sydlige have, er erstattet med henholdvis Okhotsk hav, Kinesiske hav, Bengalske havbugt eller Middelhavet, hvad man nu fandt passende i den pågældende situation, hvor De Syv Have skulle beskrives. 
Dinghy:

Digte:

Dirk:

Lille jolle, flåde

at gøre tæt, kalfatre.

Tov paa mesanbommen agter, som farer op til krystoppen og hvormed man "dirker bommen", dvs. løfter dens yderende op,  holl. derrick=galge.

D/F: Direction Finder (Radiopejler).
Demmurage: Overliggedagspenge, som er den kompensation, befragter, afskiber eller modtager skal betale pr. døgn eller pro rata for langsom ekspedition i laste- eller lossehavn, end kontrakten (certepartiet) stipulerer.
dep: Departure
dep: Diesel Electric Propulsion
Deplacementstonnage: Er den samlede vægt i tons, à 1016 kg., af selve skibet med normal udrustning, brændstof etc.
der: Derricks
DESMI: De Smithske, pumpefabrik i Aalborg/Odense
Despatch / DESP: Den godtgørelse, rederiet betaler til befragter, afskiber eller modtager pr. døgn eller pro rata for hurtigere ekspedition på laste- eller losseplads, end hvad certepartiet stipulerer. Det sædvanlige er, at despatch udgør halvt så stort et beløb som demmurage, se dette.
"Det Røde Hav" Betegnelse i 17-1800 tallet for området ved / øst for flådens leje, hvori duc dàlber var placeret, toppen af dem var malet røde= reserveret for flådens skibe, deraf navnet "Det røde hav".
dets: Details
Deviation: Misvisning af kompasset pga. påvirkning fra skibets jerndele. 
Afvigelse fra kurs- eller rejse.
Første deviationsundersøgelse foregik i England, år 1839, ombord på 2 engelske krigsskibe, af jern, "Ironside" og "Rainbow".
df: Direction finder, Draft forward, Dead freight
DFDS: Det Forenede Dampskibs Selskab
DFO: Deutche Fähre Ostsee
DGI: Digitalt Gyro Inclinometer
DGC: Digitalt Gyro kompas
DGPS: Differential Global Positionering System, land/satellitbaseret system der giver et fartøjs positioner inden for få meter.
DGS3: Digitalt Gyro Stabiliseret Sensor System
dhd: Demurage Half Despatch
DHI: Daewoo Heavy Industries, sydkoreansk værft/industrivirksomhed.
DHI:
DHDATSBE:
DHDWTSBE:
Dansk Hydraulisk Institut
Despatch Half Demurrage on all time saved both ends
Despatch Half Demurrage on working time saved both ends
Digt til vinden: At seile tæt til vinden, dog saaledes at seilene forblive fulde
Digte: Det samme som at kalfatre
Digtekiste: Saaledes kaldes en lille, aaben kiste, som skibsbyggeren bruge, saavel til at gjemme det mindre redskab i, som de bruge ved arbejdet, som til at staa paa, eller lægge det ræ paa, som de forarbeide.
dim: Dimension
dip: Dropping Inward Pilot
Dirk: Tov på mesan-bommen agter, som farer op til krydstoppen og hvormed man "dirker bommen", dvs. løfter dens yderende (nok) op.
Disc:
DISCH:
Demonstration of Integrated Ship Control
Discharge
disp: Displacement
Dispache: Det document, som bestemmer, til hvilken slags de ved havari eller stranding forfaldne udgifter henhører; den indeholder en fordeling af disse udgifter paa hver af de ved sagen interesserede personer, og angiver til slutning, hvor meget assurandeurerne have at betale til den forsikrede.
eng.: General average, statement.
Dispatch: Godtgørelse til befragter, for sparet tid, se også Demurrage
Dispachør: Person der beregner skaden ved havari. eng.: General average adjuster.
DIS: Dansk International Skibsregister, oprettet 1988
Dispache: Opgørelse og forhandling af tab og omkostninger ved havari.
Distanceminut: Det samme som een sømil = 1852 meter
DK:
DKU:
Deck
Dansk Kirke i Udlandet, se også DSK.
dlo: Dispatch Loading Only
dlosp: Dropping Last Outward Sea Pilot (Norge)
dlrs: Dollars
dly: Daily
dm: Depth moulded, Decimeter, Dekameter
DMC: Danish Marine Consult
dmg: Distance made good
DMI: Danmarks Meteorologiske Institut
DMIWWWR: Danmarks Meteorologiske Institut World Wide Weather Routing, i daglig tale kaldet: Rutevejledningen. Grundlagt 1971 med Atlanten som dækningsområde, og World Wide- dækningen kom til i 1988.
Prisen for en rutevejliedning i 1971: 1.000 kr, i 1996: 3.500-4.000 kr.
DMI: Danish Maritime Institute (skibsteknisk Laboratorium)
DME: Distance Measuring Equipment, navigationssystem for fly, impulser sendes fra et fly mod en jordstation, som så returnere signalet, tiddifferencen danner så grundlag for positionsbestemmelsen.
DMG: Danish Marine Group, sammeslutning af Danske Maritime virksomheder, der sammenarbejder ved internationale udstillinger.
DMS: Dansk Marine Simulator, også kaldet: Dansim
dn: Dispatch note, debit note
DNC: Danish Negotiating Committee
DNMF:
DNRCAOSLONL:
Det Norske Maskinist Forbund
Discountless and non-Returnable Cargo and/or Ship lost or not lost
DnV: Det Norske Veritas (klasseselskab)
dnrsaoclonl: Discountless and non returnable ship and/or cargo lost or not lost
dnrvaclonl: Discountless and non returnable vessel and/or cargo lost or not lost
do: Diesel oil, Delivery order
DoC: Document of Compliance
DOC:
 
 

DOCT:

Drop off charge, omkostning for tilbagelevering af containere, som sædvanligvis beregnes af containerudlejeren, når containere tilbageleveres i havne, hvor der erfaringsmæssigt ikke er stort brug for containere og de således kan henstå i lang tid.
Dansk organ for prøvning og certificering
Dok: Kasse hvori et skib kan sejle ind gennem en port. Når denne lukkes kan vandet pumpes ud. På steder hvor der er kraftig tidevand, indrettes havne med porte, dockgates, således at vandet kan lukkes inde i havnen, medens det er ebbe.
Doldrums: Stillebælte ved ækvator
Dolhaler: En smækker ende, som befæstes paa en blok, til sikkerhed, for om det toug, hvori blokken er fast, skulde springe, at den ikke skal falde ned og beskadige folk.
dop: Dropping outward pilot
dolsp: Dropping outward last sea pilot
Donkeykedel: Dampkedel der leverer damp til et skibs dæksspil, ankerspil o.l.
Dory: Lille robåd der arbejder/fisker fra et moderskib, bl.a linefiskeri ved Canada og Grønland. Anvendes ofte af Portugisere, tidligere blev straffefanger anvendt til denne form for fiskeri.
DOS: Danish Offshore School (Fanø/Esbjerg).
DOSTS: Danish Offshore Safety and Technology School (Esbjerg).
DOT: Department of Trade
DOTI: Department of Trade and Industry
dp: Direct port, document against payment
DP: Dynamisk Positionering
dpl: Deplacement
DPVOA: Dynamic Position Vessel Owners Association
DRB: Dansk Restaurations- og Bryggeriarbejderforbund.
Dreje:

Drejereb:

Udtryk for at en hvis tid forløber, eks. vagten drejer, hyren drejer.

kaldes de tov, hvori et skibs Ræer tages op el. stryges.

Dreje bi: At stoppe farten ved at løbe skibet op i vinden. eng.: heave to
Dreje under: Ligge underdrejet, ligge skibet op mod søen, med styrefart
Dreje til: se under  Dreje under
Dreng: Knudetov, anbragt på mellemhaler mellem davitarme. Kan ved udsætning af både anvendes til at klatre ned ad.  eng.: Lifeline from the davitspan.
Drenge: Støtter fra een stabelblok til en anden, for at støtte dem under skibs-afløbningen, saa og støtter mod forstævnen i samme anledning.
DRI:
DRK:
Drivanker:
Direct Reduced Iron
Derrick
Lodretstillet plade el. stor sejldugspose, der udfiret fra et fartøj, modvirker dets afdrift.  eng.: Sea anchor, drogue
Dronningens kvarter: Mandskabet ombord i en Orlogsmand deles i to Hovedafdelinger, hvoraf den ene har sine køjer, kistebænke og delvis sit arbejde om styrbord og kaldes Kongens kvarter, det andet om bagbord og kaldes Dronningens Kvarter.
Dræg: Lille stokløst anker, oftest med fire arme; bruges til opfiskning af kabler, kæder o.l. på havbunden.  eng.: Grapnel
Drægtighed: (1856) Ved dette ord forstaaes et skibs evne til at rumme og bære en last, og denne evne kan da angives enten ved størrelsen af dets deplacement cubus, eller ogsaa ved det antal commercelæster, som skibsmaaleren, ifølge den befalede opmaalingsmetode, finder at skibets indvendige rum beløber sig til, hvilket antal læster indbrændes i en af dæksbjælkerne i storlugen; denne sidste maade er den almindelige for alle handelsskibe, hvorimod der for krigsskibene stedse tages hensyn til deplacement cubus.
Drømpel:
 
 
 

Drøn:

Kaldes et tykt stykke træ, der ligger over hver kanonport, imellem skibets udvendige og indvendige klædning, og paa hvilket de spantetræer staae, som have deres plads over porten; Drømpelens underkant danner altsaa kanonportens overkant.

Der siges at være Drøn i et rofartøj, naar det, efter Roningen er hørt op, i længere tid vedbliver at skyde over stævn.

d/s: Days efter sight
DS: Dansk Standard
D/S: Dampskibsselskab
DSC: Danish Supply Corporation, sammenslutning af skibshandlerne Schierbeck Supply, Jens Lysholdts Eftf., Harald Christiansens Eftf., Skagen og Sophus E. Johnsen & Co`s  Eftf., Århus
DSC: Danish Shippers Council, se også under ETU
DSC: Digital Selective Call, VHF-kanal (70) der kan anvendes til automatisk udsendelse af skibes navn, ID-nr., kurs, fart og position. Anvendes til overvågning, ID-nr. identificering i kystnære, stærkt trafikerede områder.
DSK: Dansk Sømandskirke i fremmede havne, se også under DKU
DSND: Det Søndenfjeldske-Norske Dampskibsselskab
DSR: Deutfracht SeeReederei
DSØ: Dampskibsselskabet Øresund
d.t.: Deep tank
dtba: Date to be agreed, Date to be advised
DTU: Danmarks Tekniske Universitet
DUC: Dansk Undergrunds Consortium
Duc dàlbe: Knippe af nedrammede pæle til fortøjning. (opfundet af hertugen af Alba).
eng.: dolphin.
Dug: Et sejl og et flag er sammensyet af forskellige stykker (bredder) af sejldug eller flagdug.
At duge et sejl op er at hale det op og lægge det glat langs råen for at beslå det.
Dugt, dukt:

Dunnage:

Saaledes kaldes et vist antal garn, der sammensnoes, for at saadanne dugter at slaae et tov. 1/3  eller 1/4 af snoet tov = een kordel.   eng.: strand.
Materiale af forskellig art, ofte træ, måtter, plastic el., til at adskille lastpartier, luftpassage, plads for gaffeltruck osv.
Duve: Dette siges om et skib, naar det under seilads bevæger sig efter sin længde saaledes, at det stedse synker ned med forenden hvergang en sø forlader boven. Denne egenskab kaldes ogsaa at stampe, fordi et saadant skib, naar den næste sø kommer, ikke med lethed lader sig løfte af den, men giver den tid til at staae an med kraft mod bougen, og derved ligesom standser skibet et øijeblik i sin fart.  eng.: Pitch
Durhoved: Brugtes forhen til fokke og storstaget. Det havde samme dannelse som en jomfru, men der var kun eet stort hul i dens midte. se også Duxhoved
Dvejl: holl. (dweil): en kort stang eller stok med en i den ene ende fastsømmet i flere lag samlet bunke klude til at tørre af med i en baad, (svaber).
DOFAS:
Dog's  body:
Dansk Olieforsyning
Opblødte beskøjter blandet med sukker, herefter formet som en aflang pølse, heraf navnet: død hund el. dogs body.
Dolctid: gl. sømandsudtryk for højvande, når skibe skulle forlade en red/havn.
dolfin: Duc dálbe, se dette
DPA: Dansk Projekt Administration (køb/salg af skibe).
DP: Dunamic Positionering
DR: Danmarks Rederiforening
DRBA: Delaware River and Bay Authority
Druknehuller: Lavtliggende dæk med lastluger, blev på ældre dampskibe ofte overskyllet i hårdt vejr.
Drøge: Tjære tovværk
"Dueflaget":
Dunnage:
"Broderkredsen på havet"s  flag, se også under: Broderkredsen på havet.
Løst træ anvendt som underlag, separering o.l.
Duxhoved: En slags jomfru (blok) med et stort hul i, den bruges fornemmelig til stor- og fokkestaget, dog bruges senere mere almindelig kjæbede jomfruer, se også under Durhoved.
Dvalegrund: Grund el. sandbanke der flytter sig, p.g.a. vejr, strøm, osv.
DVO: Diesel Vertikal Offset
dw: Deadweight, kan måles i metriske ton à 1000 kg., Long tons à 1016 kg. og Short tons à 907 kg.
dwat: Deadweight all told
dwc: Deadweight capacity
dwcc: Deadweight Cargo Capacity
dwct: Deadweight Cargo Tons
dwt: Deadweight tonnage
Dybgaaende: Naar der ved dette ord forstaaes et skibs dybgaaende, betyder det den lodrette afstand fra vandlinien til straakølens underkant agter og for.
Dyvelsklør: Flad dobbelt hage/kroge der danner et lukket øje. eng.: caliper hook, clip-hooks, sailhanks.
dys, ds: Days
Dæk: De ældste fartøjer havde ingen dæk. I vikingeskibene fandtes der oprindelig kun et lille dæk for og agter, trekantet pga. skibets form, kaldet pligten .
Medens dette dæk voksede og blev til skansen agter og bakken for, vedblev i oldtiden og middelalderens fartøjer lastrummet midtskibs at være åbent, så den last, man sejlede med, måtte beskyttes med presenninger og surres ned.
Efter at man senere i handelsskibe havde anbragt et dække (dæk) over lasten, vedblev man langt ned i tiden at have åbent rum, kulen, mellem bak og skanse. For at lette forbindelsen mellem disse, blev der midtskibs anbragt et overløb, en løbebro, senere på hver side i borde et smalt sidedæk, kobryggen, en betegnelse, der endnu bruges på skibe med glat dæk, om strækningen på hver side af de midtskibs stående fartøjer. Oprindelsen til navnet er omtvistet (1919).
Dækfisk: Dæksplankerne midtskibs, imellem de midterste skærstokke, kaldes fisken; de ere af eeg, og sværere og ofte bredere end dæksplankerne. I fisken ere lugerne samt hullerne til master, pumper og spillet udskaarne. Plankerne i fisken ere ei altid lige tykke og brede over hele skibets længde, men dette retter sig efter de steder, hvor de ere anbragte.
Dæksglas:

Dæksknæ:

Glasprisme nedfældet i dæksplankerne, giver en smule lys under dæk.

Jernknæ, der forbinder skibssiden med dækkene.

DÆF: Det Ærøske Færgetrafikselskab I/S
Dæmpe: Man dæmper et sejl, formindsker, ved at hale det i dæmpningsgårdingerne
Døbe: Ved at passere linien og tropikerne, tillades mandskabet paa nogle skibe at holde sig lystige. Lystigheden bestaar i theatralske forestillinger, dans og desl.. Ved samme leilighed gjøres løier med det mandskab, der ei før var i disse farvande.
Ligger et krigsskib i havn Sanct hansdag, har mandskabet gjerne lignende lystighed, og dette kan der ogsaa bedre forenes med tjenesten og disciplinen, end til søs. 
Dødbider:
Død hund:
Et sletseilende skib
se under: dog's  body
Dødlast: En last af tungt materiale lagt i bunden af skibet.
Dødsejler: Skib der ikke er sødygtigt
Dødt skib: Skib der i åben sø er forladt af hele sin besætning
Dødvande: Vandmasse der slæbes agter for at skib i fart. Stillestående vand i smalt sejlløb med strøm.
Dødvægt/Deadweight: Vægten af den last, bunkers, stores og løs udrustning, som skibet kan bære.
Dødfragt: Kompensation til bortfragteren for differencen mellem aftalt og reelt afskibet kvantum.  Se også under: Fautfragt.
Dønning: Havets bølgebevægelse uden bråd, pga. tidligere el. fjernere stormvejr. eng.: swell.
Dørge: Fiskeline med mange kroge forskellige steder, bruges bl.a til makrelfiskeri.
Dørk: Gulv i et skib. Oprindelig det agtereste rum i lasten, egntl. "kølrum, hvor urenlighed samles", hollandsk: durk.  Ordet menes at stå i forbindelse med "dræk"=skarn.  eng.: floor, deck.
Dåb: Skibsdåb, navngivning af et fartøj, tidligere blev skibe døbt af kvinder, døtre mv., i dag ser man også mænd foretage denne handling.
Før år 1000 brugte man "offerblod" ved dåben, en person blev simpelt hen offeret, ofte en højt rangerende fange evnt. et familiemedlem fra en velanset familie. Meningen var at "ånden" via offerets blod, skulle føre skibet sikkert over vandene.
Efterhånden blev denne "offering" standset, man anvendte herefter rødvin, efterhånden som kristendommen blev mere udbredt, begyndte kirken at røre på, idet rødvin symboliserede kristi blod, og det nærmede sig blasfemi, man gik herefter over til Champagne.

Tilbage til maritim ordliste