Maritim ordliste,  mm

2003 © Ole Nørgaard
C
 
 
C Ore 7: Ore Charter party
ca: Controlled Atmosphere, Chartered Accountant, Current
CAACE: Comitè des Associations dàrmateurs de la Communautè Europeènne ( fællesorganisation for rederiorganisationer i Europa).
caba: Compressed air breathing apparatus
Cabotage: Retten til at fragte gods på eget lands havneanlæg
CACM: Central America Common Market
cad: Cash against Document
CAJEA: Counsil of All Japanese Exporters Association
CARICOM: Carribbean Community
CA/RO: Cargo / roll on
CASO: Counsil of American-flag Ship operators
CBA:
CBM:
CBFT:
Collective Bargaining Agreement
Cubic meter
Cubic feet
CBT: Computer Based Training
CBT: Clean Ballast Tank
CCA: Chemical Carriers Association
CCAF: Comitè des Armateurs de France (fransk rederiforening)
C & D: Collected and Delivered
caf: Currence Adjustment Factor
CALSA-service: California South America, container liniefart
CAN: Controlled Area Network, kontrolleret måleområde især på hovedmaskinanlæg.
Candela: se under cd
CAP: Condition Assesment Programme, inspektion af skib for at bestemme dets tekniske tilstand, ved optagelse i klasseselskaber, f.eks. LR, DnV og BV.
Casing: Øverste del af maskinrum - gennemføring for udstødningsrør (skorsten) og andre installationer.
cap: Capacity
c & f: Cost and freight
Cape-size: Bulkcarrier på 100.000 - 150.000 t.dw.
Capstan: Gangspil, med lodret aksel. se også under Gangspil. eng.: Capstan
Capt.: eng.: Captain.  Dansk: kaptajn, oprindelig militær rangorden på krigsskibe. Øverstbefalende for skibets navigering stod en pilot for, d.s.s. en søkyndig med evnen/kendskabet til at finde vej over oceanerne.
Catering: Hotel-restaurant-kioskvirksomhed ombord på et skib/fly.  eng.: catering
Cargoliner: Lastmotorskib i regelmæssig rutefart
Caroliner: Populær coaster (149 brt.) bygget af Marshallhjælp i 1950-60-erne. Første skib blev døbt "Caroline", deraf navnet på typen.
Carrying Temperature: Den temperatur, hvorunder afskibet/modtager ønsker lasten transporteret.
CBC: Copenhagen Business College, tager sig bl.a. af skibsmægleruddannelsen
cbd: Cash before delivery
cbf: Cubic feet
cbm: Cubic meters
cbt: Clean Ballast Tanks
cb&h: Continent Between Bordeaux and Hamburg
CBT: Computer Baseret Træning
cc: Customs Cleared, Current Cast, Civil Commotions, Continent Clause
C-C: Cattle Carrier
CCC: Combination Cargo Carrier, især om Amerikanske "flydende varehuse", ombyggede ro/ro/conatainerskibe til den Amerikanske navy.
CCC: Car Container Carrier
CCC: Customs Co-operation Council
CCL: Customs Carrier Licens. Licens svarende til lastbilernes TIR, hvor varer kan passere grænser og fortoldes på ankomststedet.
ccln: Consignment note Control Label Number
CCS: China Classification Society
cd: Candela, enhed for lysstyrke (den mængde lys som udstråles pr. sekund i en given retning fra en lyskilde; SI),1 cd = lysstyrke fra en lyskilde som udsender lys med èn ren farve med en frekvens på 540 mio. mia. H (atommasse 1,01 u) og en strålingsstyrke på 1/683 W  pr. sr (steradian).
I grove træk siges, at een cd svarer til lys fra èt stearinlys.
c.dk: Containers Carried on Deck
ce: Consumption Entry
C & E: Customs and Excise (britisk told/afgift).
CEC:
Cement:
Clipper Elite Carriers
Andet ord for skipperlabskovs (slang)
Cellecontainerskib: Skib specielt indrettet til transport af container. Lastrummet er opdelt i celler, passende til containermålene.
CENSA: The Counsil of European and Japanese National Shipowners Association.London, varetager de Vesteuropæiske og Japanske Nationale rederiorganisationers fælles skibsfartspolitiske interesser.
Certeparti: Aftale mellem et rederi og en befragter (tidscerteparti, rejsecerteparti, contact of affreightment etc.)Fransk: Chartepartie, af latinsk: carta partia (delt papir) idet kontrahenterne oprindelig rev dokumentet igennem og beholdt hver sin del som bevis.
CES: Coast Earth Station
cf: Cubic foot
cf: Cost and Freight (sælgeren levere varen fragtfrit/køber betaler assurancepræmien).
CFC: Collapsible Freight Container, container hvor ende- og sidevægge kan lægges ned.
cbf: Cubic Feet Bale
cfg: Cubic Feet Grain
cfo:
CFR:
Coast or Channel for orders
Cost and freight
cfs: Container Freight Station
c/wd: Carried forward
cga: Cargoes Proportion af G/A
cgsa: Carriage of goods by sea act
CGT: Compensated Gross Tonnage, mål som banker anvender i forbindelse med lånetilbud/fastsættelse af CIRR-renten.
ch: Customs house
chabe: Charters Agent Both Ends
Chalup: Mellemstor robåd i orlogsskibe, se også Slup
Charter: Befragtning.  eng.: Charter
China Dogs:
ci:
CHOPT:
CHTRS:
se under: Staffordhunde
Certificate of Insurance, Consular Invoice
Charterers Option
Charterers
CIMAC: International Council on Combustion Engines, organisation der samarbejder om motorers forbrænding/miljø.
cirka: latinsk=afvigelse. Afvigelse i en ladning på +/- 10%, i andre tilfælde ikke over 5%.
Cirkeline: Saaledes kaldes et stort, tykt stykke tov, der gaar igennem et hul i roret og bindes med enderne om kovse i to øjebolte, der er fastgjort til skibssiden udenbords, een på hver side af agterstævnen. Cirkelinen forhindre roret at hoppe ud af rortappene.
chopt. co: Chartes option
CIF: Cost, Insurance and Freight, er betegnelsen i de tilfælde, hvor et vareparti sælges med alle transportomkostninger inkluderet i vareprisen.
Når der sælges CIF, bestemmer eksportøren valget af transportør frem til den med importøren aftalte destination; Når der sælges FOB, bestemmer importøren valget af transportør fra den med eksportøren aftalte udskibningshavn (Incoterms).
cifci: Cost, Insurance, Freight, Commission and Interest
cif&c: Cost, Insurance, Freight and Commission
cifc&e: Cost, Insurance, Freight and Commission and Exchange
cif&e: Cost, Insurance and Exchange
cif&i: Cost, Insurancee, Freight and Interest
cip: Freight, Carriage and Insurance paid to (Incoterms 90).
CIMAC: Conseil International des Machines a Combustion, international sammenslutning af store firmaer der arbejder med store forbrændingsmotorer.
CIMC: China International Marine Containers
ckd: Completely Knocked down, Cars Knocked Down
cl: Clause, Center Line
cla: Cargo Loading Adaptability
"Clermont" Det første dampskib i fast rutefart (passagertrafik på Hudson River) bygget i New York 1807 af Robert Fulton.
Clipper: Amerikansk sejlskibstype med skarpe undervandslinier og stor sejlføring. Alle tiders hurtigste sejlere. Blev udkonkureret af Dampskibene.
CM: Construction Monitoring, skærpet byggetilsyn, mht. SDA og FDA, se disse
CMD: Codan Marine Division
CMI: Comitè Maritime International (Int. søretsforening)
CMR: Clyde Marine Recruitment
cn: Consigment Note, Credit Note
CNP: Fransk rederi i Paris: Compagnie Navale des Petroles
cnr: Charters Not Reported
co: Consignment Note, Country, Compagny, Certificate of Origin
c/o: Care Of
COA: Contract of Affreightment. Rederiet forpligtiger sig til at løfte (transportere) et bestemt kvantum mellem aftale destinationer over en længere periode. Fragten betales som et totalbeløb (lumpsum), eller beregnes pr. ton last, som oftest i US $. Rederiet afholder alle skibets drift- og kapitalomkostninger.
coa:
COACP:
Cash On Arrivel
Contract of Affreightment Charter Party
Coaster: Coaster, oprindeligt et mindre kystfragtskib, men idag (1999) regnes en Coaster for at være et skib i fart på alle have, med en dw på mellem 500 - 5000 t.dw, (op til 1600 BT)
COB/cob: Containers, Oil and Bulk (vessel), Close of Business
Cockpit: Besætningens åbne opholdsplads, hvorfra der styres og arbejdes, især på mindre sejlskibe.
cod: Cash on delivery
CODAG:
Codans bølge:
Codanus:
Combined Diesel and Gasturbine
se under: Kodans bølge.
latinsk = hale. Formentlig slet og ret: hale, bagdel, rumpe (jvnf. latinsk: cauda=hale). Man mener at Pomponius Mela bruger betegnelsen nedsættende om et fjernt, afsides, barbarisk sted, liggende "ved enden=røven af verdenshavet".
CODOG: Combined Diesel or Gasturbine
COFR: Certificate of Finalcial Responsibility (gælder olietransport til amerikanske havne, i størrelsesordenen USD 1500 pr. dwt.)
cogsa: Carriage of goods by sea act
Colin Archer: Norsk spidsgattet skrogtype, opkaldt efter konstruktøren
Collapsible freight
container:
Container hvor ende/sidevægge kan lægges ned.
Commercelæster: Angiver en vægt af 4000 pund (a 500 gr.) og bruges til at betegne et skibs drægtighed. Ved fragtens bestemmelse er man bleven enig om, at ansætte et vist qvantum varer liig en commercelæst, om endog vægten ikke nøigtig er 4000 pund, som 22 tønder korn, 4 piber viin, 18 tønder salt, osv. pr. commercelæst. 1 commercelæst = 2 brt..
compas: Et instrument, som tjener til at vise skibets vei eller kurs over søen. Det skal være opfundet i aaret 1302 af Neapolitaneren de Goia og var af ham kun deelt i 8 streger.
compl: Completing
conc: Concentrate(s)
Condemnere: At erklære et skib udygtigt til at istandsættes, hvilket skeer ved nogle af retten eller øvrigheden udnævnte mænd.
Conflex-Line: Skibstrafik imellem US-Gulf og Vestafrika
Connessement: Et af skipperen underskrevet beviis for, at have modtaget de deri nævnte varer, som han forpligtiger sig til, mod den bestemte betaling, at levere til en mand i en anden havn, end der, hvor connessementet er udstedt.
Der udstedes i det mindste tre (undertiden flere) hvoraf skipperen beholder det ene, det andet sendes til modtageren af varerne og det tredie beholder afsenderen. Tallet angives (på det udstedte) i connessementet, som bestemmer, at naar det ene er opfyldt, ere de andre konnossomenter ude af kraft. Skiønt et certheparti er sluttet, ere dog connessementet nødvendige, fordi de indeholde skipperens tilståelse for at have modtaget varerne; hvorimod connessementet, som indeholder de almindelige bestemmelser i certepartiet, kan giøre dette overflødigt, saaledes som tilfældet er ved en stykgodsladning.
Enhver skipper bør være meget forsigtig med at undertegne connessementet, hvilket han ikke bør giøre, førend varerne virkelig ere bragte ombord i skibet; Han kan imidlertid udstede et modtagebeviis (reeipisse), som tilbageleveres af ladningseieren. Skipperen bør ligeledes iagttage, at modtageren af varerne qvittere paa selve connessementet.
Contrabande: Handelsvarer, der ei maa indføres i landet
cons:
CONS:
Consolidade
Consumption
Congestion: Trafikophobning, så der opstår ventetid for transportøren - her rederiet eller befragteren. Der kan opstå ventetider på op mod 6 md.( 1970-erne ved Suezkrisen, opsvinget i Nigeria, Øst kysten af Sydamerika m.fl.)
Consecutive voyage,CV: Rederiet stiller sit skib til rådighed for et vist antal rejser, eller så mange rejser som kan nås udført indenfor en aftalt periode. Fragt og udgifter betales efter samme retningslinier som under enkelte rejser.
consgt: Consigment
cont: Continent of Europe, Contract of Class, Container
Cont(bh): Continent, Bordeaux-Hamburg range
cont(hh): Continent, Havre-Hamburg range
Container: Beholder til transport af gods. Containere fremstilles i forskellige materialer, f.eks stål, aluminium osv. og skal, hvad dimensioner angår, følge visse internationale anerkendte standardstørrelser.
Containere er karakteriseret af, at de er indrettet med henblik på mekanisk håndtering, samt at de er tilpasset transport med forskellige transportmidler, f.eks bane, skib, fly, lastbiler mv. Standardmålene ligger på 20 til 45 fods længde.
Container decention charge: Omkostning, der beregnes af afskiber i tilfælde, hvor containeren ikke er tilbageleveret inden en bestemt tidsfrist.
Containerskib: Skib hvis lastrum er specielt indrettet til containertransport, gennem montering af lodrette spor, slots in bays, til styring og fastholdelse af containere under lastning/losning og under selve transporten.
Containerskibe,typer: Feedercontainerskibe: 100 - 499 TEU
FeederMaxcontainerskibe: 500 - 999 TEU
Handysizecontainerskibe: 1000 - 2000 TEU
Containerskibe, Large: 2001 - 4800 TEU
Post-PanmaxContainerskibe: 4801 - 5500 TEU
Mega-CarrierContainerskibe: 5501 - ?   TEU
m.s. Sovereign Mærsk laster mere end 7000 TEU`s (1999)
Contract of Affreightment: se COA
COW: Crude Oil Washing
COWAC: Continent West Africa Conference, se også Fragtkonferencer.
cop: Customs of the Ports, Cash on Presentation of Document
cos: Cash on Shipment
COSCO: China Ocean Shipping Company
corf: Certificate of Finansial Responsibilty
Cots:
Cotton Club:
En slags hængekøjesenge
uformel samarbejde, Japan/Europa, søfartsattcheèr i Washington
cp: Charter party
cpa: Closest point of approach
cpd: Charteres pay dues
CPP:
CPT:
Controlabel pitch propeller
Carriage Paid To
cpv: Concrete pressure vessel
CPU: Central Processor Unit
cqd: Customary quick despatch
cr:
Crackerhash:
Crane, Carriers Risk, Credit(Creditors, Charters, Current Rate.
Brødkrummer opblødt i vand, tilsat småstykker af saltet kød, flæsk, lidt løg, evnt. grøntsager fra middagen, evnt. lidt byggrynsmel. Det hele holdt sammen af kabysfedt (se dette) sukker el. sirup. se også under: dandy-funk
crd: Discharge at current rate, craned
cedip: Columbia River District including Portland
Crewmas: Crew Management System, info vedr. besætning ombord.
CRISTAL: Contact Regarding à Supplement to Tanker Liability for oil Pollution
CRM:
CRN:
Crew Resource Management
Crane
CRP:
 

CROB:

Contra Rotating Propeller, dobbelt skruesæt, hvor hver skrue bevæger sig modsat af hinanden. Anvendes især ved kombineret styregrej og skruer.
Cargo Remaining on Board
Cross Trade: Fragt af gods i mellem udenlandske havne, også kaldet Trampfart
CRS: Coast Radio Station
cs: Cases, Cotton seed
CS: Call Sign
CSC: China Shipbuilding Corporation
CSC: Container Safety Convention
CSCO: China Shipping Company
csd: Closed Shelterdeck ship
CSG: The Consultative Shipping Group, er et uformelt samarbejde mellem embedsmænd fra de vesreuropæiske skibsfartslande og Japan, om skibsfartspolitiske spørgsmål.
csh: Continous Survey Hull
CSI: Critical Speed Indicator, bølgometer i folkemunde, bruges ombord på hurtigsejlende skibe, for at advarer om høje bølgedannelser ved lave vanddybder/fartøjets hastighed.
csm: Continous Survey Machinery
CSM: Cargo Securing Manual, SOLAS-krav om surringssystemer i ale lastskibe, inden udgangen af 1997.
CSP: Commence Search Point
CSS: Co-ordinator Surface Search
CSSC: China State Shipbuilding Corporation
cst: Centistroke, Central storage tank
CTA: Container Terminal Altenwerder
ctc: Corn Trade Clauses
CTC: Canal Tours Copenhagen a/s (tidligere Havnens motorfærger) Tidligere ejet af F.L.Schmidt, overtaget af DFDS i 1999.
CTL:

CTR:

Constructiv Total Loss, fartøj o.l. opgivet pga. for store skader/havari
Container Fitted
ctlo: Constructiv total loss only
CTWUEC: Committee of Transport Workers Union in the EEC
Cross trade/ Third flag carrier: Rederi som transportere gods mellem udenlandske havne
Crude Carrier: Tankskib til transport af råolie
CSC: Convention International Sur la Securite Des Conteneurs, International konvention om containersikkerhed.
cu: Cubic
cum: Cumulative
CV: Commanditaire Vennootschappen, form for Hollandsk partrederi
CVS: Construzione Veicoli Speciali, Italiensk firma der fremstiller Reach-stacker og Side-soreaders til containerhandling.
cwe: Cleared without examination
CWM: Cable & Wireless Marine (UK).
cwo: Cash with order
cwt: Hundredweight, enhed for masse (vægt) lat. centum
UK:  1 cwt (1 long cwt) = 112 lb. = ca. 50,80 kg.
US:   1 cwt (1 short cwt) = 100 lb. = ca. 45,36 kg.
cy: Cylinder(s), Container yard
Cyl: Cylinder

Tilbage til maritim ordliste